Wel verrekening AOV bij letselschade, premie mag in mindering

Rechtbank Oost-Brabant 19 maart 2015
De rechtbank geeft een eigen redelijkheidsoordeel en acht verrekening op zijn plaats, zij het dat op het te verrekenen bedrag in mindering moeten worden gebracht de premiebedragen die de benadeelde alle jaren voor zijn AOV heeft betaald.
Verzoek Rechtbank
[eiser] vraagt de rechtbank om bij beschikking, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, (1) te verklaren voor recht dat de uitkeringen van de door [eiser] bij De Goudse afgesloten AOV niet in aanmerking komen voor verrekening van genoten voordeel op de voet van het bepaalde in artikel 6:100 BW, (2) Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het redelijk wanneer bij de vaststelling van de door Allsecur te vergoeden inkomensschade rekening wordt gehouden met de uitkeringen die [eiser] ontvangt uit zijn AOV, nu deze verzekering belangrijke kenmerken heeft van een schadeverzekering en de periodieke uitkeringen feitelijk strekken tot vergoeding van diezelfde inkomensschade als waarvoor Allsecur aansprakelijk is. Dat zich in dit geval bijzondere omstandigheden voordoen die verrekening niettemin onredelijk doen zijn, is door de summiere feitelijke stellingen van [eiser] onvoldoende uit de verf gekomen. De door [eiser] gevraagde verklaring voor recht – inhoudende dat de uitkeringen niet mogen worden verrekend – moet daarom worden afgewezen.
zijn kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv te begroten op een bedrag van € 7.249,35 en (3) Allsecur te veroordelen tot vergoeding van die kosten. Gelet op de uitvoerigheid van het verzoekschrift en het feit dat mr. Aantjes niet eerder dan met het oog op dit deelgeschil bij de zaak is betrokken (en zich aldus heeft moeten inlezen), acht de rechtbank het totale kostenbedrag weliswaar aan de hoge kant, maar niet onredelijk hoog. De rechtbank begroot de kosten van dit deelgeschil dan ook conform het verzoek van [eiser] op een bedrag van € 7.249,35,-, inclusief kantoorkosten en btw en exclusief griffierecht.

Niet onverwacht dat dit soort beslissingen komen. Het niet verrekenen van AOV-uitkeringen zou ook een sterke stimulans vormen om vooral maar niet aan het werk te gaan. Dubbel inkomen. Een dergelijke prikkel is niet verstandig.