Informatie uit behandelende sector niet beslissend voor causaal verband, benoeming deskundige disproportioneel

LJN: BX5660, Rechtbank Utrecht , 318327 / HA RK 12-28
Wel ontvankelijk. Causaal verband kan niet worden vastgesteld op basis van enkel medische gegevens uit de behandelend sector. Verzoek tot het benoemen van een deskundige valt niet onder bereik 1019w e.v. Rv.
 Verzoek  Rechtbank
 te bepalen dat de rug- en nekklachten van [verzoeker] in causaal verband staan tot het ongeval   niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de nek- en rugklachten van [verzoeker]. Het betreft immers (alleen) medische gegevens uit de behandelend sector
aanvullend voorschot van € 8.160,00   Nu het causaal verband niet kan worden vastgesteld, betekent dit ook dat het verzoek tot betaling van een aanvullend voorschot van € 8.160,00 moet worden afgewezen aangezien de daaraan ten grondslag gelegde schadeposten uitgaan van bedoeld causaal verband. Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat, anders dan [verzoeker] stelt, geen sprake is van een toezegging tot het betalen van een aanvullend voorschot van € 5.000,00. Uit het bezoekrapport d.d. 14 september 2010, productie 3 bij het verweerschrift, volgt immers dat afgesproken is dat de heer [A], verbonden aan Van Ameyde, een aanvullend voorschot van € 5.000,00 zal adviseren (aan Euro Insurance). Kennelijk heeft Euro Insurance dit advies niet opgevolgd.
Indien de rechtbank van oordeel is dat voorafgaand aan de beoordeling van het eerstgenoemde verzoek, eerst een neurologische, orthopedische en/of psychiatrische expertise dient plaats te vinden, een deskundige te benoemen  Deskundigen moeten in principe benoemd worden in een voorlopig deskundigen onderzoek en de daarvoor bestemde procedure, niet in een deelgeschil
openstaande facturen van € 3.474,10 [verzoeker] vraagt vergoeding van de tot aan de onderhavige procedure gemaakt buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 3.474,10. … Hoewel het op zichzelf genomen redelijk is dat [verzoeker], gezien het hem overkomen ongeval, kosten maakt, waaronder kosten van rechtsbijstand is de rechtbank van oordeel dat in verband met de thans nog bestaande onduidelijkheid over het causaal verband en daarmee over de omvang van de eventuele schade, dat Euro Insurance niet gehouden is tot het voldoen van het thans gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke kosten.
de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv tot en met de indiening van dit verzoekschrift op € 6.719,80 te begroten De door [verzoeker] gestelde kosten van het deelgeschil laten zich qua bestede tijd aan het primaire en subsidiaire verzoek moeilijk scheiden. De rechtbank zal de kosten dan ook begroten op € 2.500,00 waaronder begrepen het  door [verzoeker] betaalde griffierecht van € 267,00.

Een poging om een flinke versnelling te bereiken. Bij iemand met klachten en duidelijk pre-existente problemen wordt geprobeerd om ofwel de causaliteit meteen vast te stellen, ofwel dan maar meteen een deskundige benoemt te krijgen, met flinke kostenveroordelingen.
De rechtbank wijst dat eigenlijk allemaal af. Volgens de regelen der kunst is de daarvoor bestaande procedure een deskundigenbericht.
Zou het indienen van twee verzoekschriften, de één voorwaardelijk en met gelijktijdige mondelinge behandeling praktisch zijn geweest?