Aansprakelijkheid in het verkeer. Personenauto <> wiellaadschop.

LJN: BX3739, Rechtbank Breda , 246702 / HA RK 12-60
Botsing van personenauto met tegemoetkomende wiellaadschop in de duisternis buiten de bebouwde kom. overtreding van ontheffngsvoorwaarden. verzekeraar wiellaadschop aansprakelijk. geen eigen schuld.

Op een plek waar het duidelijk is dat er gewerkt wordt rijdt een shovel met de laadschop deels op de weghelft van het andere verkeer. Dat kan niet anders, want het voertuig is breed. Het voertuig is voorzien van een zwaailicht. Dat acht de rechtbank niet relevant. wel relevant acht de rechtbank het ontbreken van markeringen op de shovelbak.  Personenauto verliest macht over het stuur en rijdt tegen (mogelijk al stilstaande) shovel aan. De snelheid van de personenauto wordt niet duidelijk.

De Rechtbank:

De conclusie is dan ook dat [X] ten tijde van het ongeval in strijd met de ontheffingsbepalingen heeft gereden. Door met dit voertuig waarvan de uitstekende/overhellende laadschop niet was voorzien van breedte-markeringsborden en/of markeringsverlichting, in de duisternis op de openbare weg te gaan rijden, heeft [X] een zeer gevaarlijke situatie in het leven geroepen en daarmede dus ook de kans op het ontstaan van een ernstig ongeval. Het hem tegemoetkomend verkeer werd door deze handelwijze immers niet tijdig gewaarschuwd voor de aanwezigheid van een brede laadschop die de rijstrook bestemd voor dit tegemoetkomend verkeer gedeeltelijk in beslag nam.

De rechtbank oordeelt op grond hiervan dat [X] aldus onrechtmatig jegens [verzoeker] heeft gehandeld en derhalve aansprakelijk is voor de schade die [verzoeker] tengevolge van dit onrechtmatig handelen heeft geleden. Dientengevolge is NN als WAM-verzekeraar van [X] op grond van artikel 6 WAM jegens [verzoeker] aansprakelijk voor de schade.

over de mogelijke eigen schuld:

Met name de stelling dat er sprake zou zijn geweest van een voor [verzoeker] “zichtbaar naderend” groot voertuig kan niet voldoende feitelijk worden onderbouwd. Weliswaar voer de wiellaadschop verlichting doch daarmede werd enkel zichtbaar dat er een voertuig reed met een breedte van 2,40 meter (zie p. 16 van het proces-verbaal VOA). Ook een werkend oranje zwaailicht op het landbouwvoertuig zou de breedte van de laadschop niet zichtbaar hebben gemaakt. Dit oordeel maakt dat over het geschilpunt tussen partijen omtrent de vraag of het zwaailicht ten tijde van het ongeval werkte, niet behoeft te worden beslist.

Een zuiver arbitraire beslissing en daarvoor zijn rechters. Toch: als dat zwaailicht wel aanwezig was kan toch niet met droge ogen worden gesteld dat betrokkene op niets bijzonders behoefde te rekenen? Het  lijkt danvident dat de personenautobestuurder niet of nauwelijks heeft gereageerd op de kenbaar afwijkende situatie…dat had ook wel wat eigen schuld op kunnen leveren?

Kosten: EURO 3.328,28 in plaats van EURO 7.369,16. Het uurtarief van € 245,– wordt gehandhaafd, het aantal uren niet….