Inleiding

Met ingang van 1 juli 2010 is de wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Het doel van die wet is om snelle afhandeling van letsel- en overlijdenszaken mogelijk te maken. Deze notitie is bedoeld om een korte toelichting te geven over de gang van zaken in dit soort procedures.

De start van de procedure

De procedure start door het indienen van verzoekschrift door een van de partijen bij de rechtbank. In bepaalde gevallen kan het ook de sector kanton van de rechtbank zijn, bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen of bij zaken waarin het belang lager is dan € 25.000.
De rechtbank zendt vervolgens het verzoekschrift aan de andere partij. De rechtbank geeft daarbij de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. Verder zal de rechtbank een datum bepalen waarop de zaak mondeling zal worden behandeld. Meestal lukt het om die datum binnen enkele maanden na het verzoekschrift te plannen.

Het verzoekschrift

Het verzoekschrift bevat de gronden van het verzoek en ook vaak een beschrijving van de onderhandelingen voorafgaande aan het verzoek. Het verzoekschrift besluit altijd met een precieze beschrijving van de beslissing die men van de rechtbank wil hebben.

Het verweerschrift

In het verweerschrift wordt uiteengezet om welke reden de verweerder meent dat het verzoek moet worden afgewezen. Ook het verweerschrift eindigt met een beschrijving van de beslissing die men van de rechtbank wil hebben.In het algemeen is het wenselijk dat het verweerschrift uiterlijk een week voor de mondelinge behandeling is ingediend bij de rechtbank. Een exemplaar van het verweerschrift wordt ook altijd aan de verzoekende partij gezonden.

De mondelinge behandeling

Door de rechtbank is – in overleg met partijen – een datum en tijd bepaald voor de behandeling van het verzoekschrift. Bij die mondelinge behandeling zal eerst de verzoekende partij het verzoek nog eens toelichten en ingaan op het verweer van de andere partij. Daarna komt de verwerende partij aan de beurt om zijn standpunt nog eens toe te lichten. De rechter (meestal gaat het om één rechter, maar soms wordt de zaak ook voor een meervoudige kamer van drie rechters behandeld) kan (en zal) nog verdere vragen stellen aan partijen of aan de advocaten van de partijen. Meestal is bij de zitting ook een griffier aanwezig, die verslag legt van alles wat wordt besproken.

De beslissing

Meestal volgt de beslissing (die beslissing heet een ‘beschikking’) op het verzoek zes weken na de mondelinge behandeling.

Mogelijke uitkomsten van het verzoek

Het verzoek kan (deels) worden toegewezen, worden afgewezen, of de beslissing kan worden aangehouden. Als de zaak wordt aangehouden is dat meestal omdat verder onderzoek nodig is, bijvoorbeeld verhoor van getuigen.

Belangrijk

Het is belangrijk dat alle stukken, verzoekschriften en brieven die een partij toegestuurd krijgt meteen terecht komen bij degenen die de zaak voor hem behandelen, bijvoorbeeld zijn advocaat, de betrokken verzekeraar en dergelijke.

Algemene informatie

Veel uitspraken zijn te vinden op deze site. Verder kan ofwel via deze site ofwel via info@oakadvocaten.nl nadere informatie worden gevraagd

Download de notitie Wet Deelgeschillen in pdf