Aanrijding met belaadster van vuilniswagen. Geen sprake van eigen schuld belaagster

Rechtbank Gelderland
Verzoekster was aan het werk achter een vuilniswagen. Verzoekster keek van achter de vuilniswagen of de weg vrij was om over te steken en kwam daarbij met haar voet/onderbeen op de weghelft van verzekerde. Op dat moment passeerde verzekerde met de auto de vuilniswagen vanuit tegengestelde richting. Verzoekster werd door verzekerde aangereden. Rechtbank: geen sprake van eigen schuld van verzoekster.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank op de voet van artikel 1019w Rv bij beschikking:

(1) voor recht te verklaren dat verzoekster ten gevolge van de aanrijding schade heeft geleden en dat Univé daarvoor aansprakelijk is op grond van het bepaalde in artikel 185 WVW en dat Univé gehouden is 100% van de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade aan haar te vergoeden,

(1) Verzekerde had bij het zien van zwaailichten en alarmlichten van de vuilniswagen erop bedacht moeten zijn dat in de nabijheid van de vuilniswagen mensen aan het werk zouden zijn. De snelheid zal daarbij aangepast moeten worden en de afstand tot de vuilniswagen zal voldoende moeten zijn. Verzekerde heeft echter niet voldoende afstand bewaard tot de vuilniswagen en heeft kennelijk niet uiterst rechts op de weg gereden. Als verzekerde wel uiterst recht had gereden, dan was er ruim 1 meter ruimte tussen de auto van verzekerde en de vuilniswagen over. Aangenomen kan worden dat wanneer verzekerde uiterst rechts had gereden verzoekster niet was aangereden. Dat verzekerde de snelheid had aangepast bij het passeren van de vuilniswagen doet in dit geval niet ter zake. Het te weinig afstand houden bij het passeren van de vuilniswagen kan verzekerde worden toegerekend.

De rechtbank is van oordeel dat de (verkeers)fout van verzekerde in een zo grote mate heeft bijgedragen aan het ongeval dat – ook al zou er sprake zou zijn van een (verkeers)fout aan de zijde van verzoekster (zij stak haar voet/onderbeen een stukje boven de weghelft van verzoekster) – deze fout in geen verhouding zou staan met de (verkeers)fout van verzekerde. De rechtbank concludeert dat de gedraging van verzekerde voor 100% tot de schade heeft bijgedragen en dat van eigen schuld van verzoekster geen sprake is.

(2) de kosten van dit deelgeschil te begroten op € 4.979,85 inclusief btw en griffierecht en Univé te veroordelen tot betaling van deze kosten binnen veertien dagen na dagtekening van de beschikking en te verklaren voor recht dat de wettelijke rente zonder aanzegging verschuldigd zal zijn als niet binnen deze termijn is voldaan. (2) Univé heeft geen verweer gevoerd tegen het gehanteerde uurtarief (€ 210,-) en het aantal opgegeven uren (18,5). De rechtbank begroot de kosten van het deelgeschil op het verzochte bedrag van € 4.979,85. Univé wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag. De verzochte wettelijke rente over deze kosten zal ook worden toegewezen.