Aansprakelijkheid m.b.t. onbehoorlijke verdoving tijdens keizersnede kan niet worden vastgesteld

Rechtbank Den Haag, 1 oktober 2018
Verzoekster heeft ten behoeve van haar 4e keizersnede en daarna sterilisatie ingreep een verdoving gekregen. Volgens verzoekster heeft de anesthesioloog niet als een redelijk bekwaam en handelend vakgenoot gehandeld in de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht. Er was sprake van extreme pijnklachten en verdoving zou niet goed hebben gewerkt.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt de rechtbank (…) uitvoerbaar bij voorraad:

(1) te verklaren voor recht dat het ziekenhuis aansprakelijk is jegens (verzoekster) voor de door haar geleden schade als gevolg van de medische fout van het ziekenhuis en dat Centramed deze schade moet vergoeden;

 (1) Ziekenhuis is formeel niet in deze procedure betrokkenen, maar is ter zitting ruim voldoende vertegenwoordigd om standpunt kenbaar te maken. Geen sprake van belangenbeschadiging.

Tijdens de ingreep was normale communicatie mogelijk. Uit het medisch dossier kan niet worden opgemaakt dat (extreme) pijnklachten zijn geuit. Ingreep is zonder bijzonderheden en complicaties verlopen. Het intercollegiaal consult is geen bewijs, nu dit geen medisch oordeel is, maar een verslag van het verhaal van verzoekster zelf. Centramed heeft stelling voldoende gemotiveerd betwist.

Volgens medische informatie is op meerdere momenten gecontroleerd of verdoving naar behoren werkte. Aan het advies van de medisch adviseur van verzoekster kan geen doorslaggevende waarde worden toegekend. Onvoldoende objectieve gegevens om vast te stellen dat pijnstilling niet naar behoren zou hebben gewerkt

(2) de aan de behandeling van het verzoek verbonden kosten te begroten conform de door (verzoekster) op te stellen urenspecificatie en Centramed te veroordelen in deze kosten. (2) Kostenbegroting twee punten conform liquidatietarief en griffierecht € 1.001,00. Geen urenspecificatie in het geding gebracht.

Extreme pijnklachten zouden niet zijn onderkend door het ziekenhuis tijdens en na een keizersnede en sterilisatie. Voor toewijzing in een verzoekschriftprocedure zal dit deugdelijk moeten worden aangetoond. De stellingen van verzoekster zijn voldoende gemotiveerd betwist d.m.v. het medisch dossier. Geen ruimte voor nadere onderbouwing.