aansprakelijkheidsvraag te complex: geen deelgeschilbehandeling

rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 20 oktober 2011, LJN: BT8905

Aannemer heeft in opdracht van gemeente door zandpad in bos een geul gegraven t.b.v. aanleg fietspad.  Echtgenoot/vader van verzoekers is overleden als gevolg van botsing met off-the-road motor tegen boom, nadat hij vanwege geul controle over had verloren.
Volgens verzoekers was geul onzichtbaar. Aannemer en gemeente (verweerders) aansprakelijk gesteld o.g.v. onrechtmatige daad. Verklaring voor recht verzocht.
Verweerders betwisten aansprakelijkheid en zijn van mening dat zaak zich niet leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure. Verder beroepen zij zich op gevaarzettend gedrag en eigen schuld.

De rechtbank acht de zaak niet geschikt voor een deelgeschilprocedure, omdat nog teveel onduidelijkheid bestaat over de feiten en voor de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag nog uitvoerige bewijsvoering en deskundigenberichten nodig zullen zijn. Niet staat vast wat de toedracht van het ongeval is geweest en of sprake was van een latent gevaarlijke situatie. Of veiligheidsmaatregelen getroffen hadden moeten worden, moet worden beoordeeld aan de hand van de kelderluik-criteria. Daarvoor is het nodig om meer te weten over de omstandigheden van het geval. De rechtbank wijst het verzoek af.

De rechtbank zet duidelijk uiteen waarom deze zaak te complex is voor deelgeschil behandeling.