Aanvullende vraag aan verzekeringsarts wordt toegewezen; tegenverzoek – bepalen dat er definitieve regeling is – niet

Rechtbank Noord-Holland, 23 januari 2019
Na ontvangst van een voor (verzoeker) negatieve uitvallende deskundigenonderzoeken, stelt (verzoeker) dat zijn klachten plausibel zijn. Echter, de stelling is onvoldoende. Het stellen van een aanvullende vraag aan de verzekeringsarts – over de beperkingen in het eerste half jaar na het ongeval – wordt toegewezen.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt bij wijze van deelgeschil ex artikel 1019w Rv te bepalen dat

(1) zijn klachten in juridisch causaal verband staan tot het (verzoeker) overkomen bedrijfsongeval;

In deze kwestie hebben verschillende deskundigen – orthopeed, neuroloog, verzekeringsarts – zich uitgesproken over de causaliteitsvraag. VGA accepteert de uitkomsten van de deskundigenonderzoeken: door deze deskundigen is vastgesteld dat de nekklachten, hoofdpijnklachten en concentratieproblemen niet in relatie tot het ongeval staan. VGA heeft het causaal verband tussen de kneuzing van de rechterschouder en het ongeval erkend, maar betwist dat de overige klachten – zie het bovenstaande – hun oorzaak vinden in het ongeval.

Verzoeker legt zich niet neer bij de bevindingen van de deskundigen. De vraag is of er in dit stadium van de procedure nog ruimte bestaat om de bevindingen van de deskundigen te betwisten.

Tegen de achtergrond van de gemotiveerde betwisting door VGA op dit punt en de rapporten van de drie op gezamenlijk verzoek geraadpleegde deskundigen, heeft (verzoeker) onvoldoende gesteld om te kunnen vaststellen dat de gemelde klachten in dit geval plausibel zijn. (Verzoeker) is vooralsnog niet in het bewijs geslaagd.

(2) VGA te bevelen medewerking te verlenen aan het op gezamenlijk verzoek doen laten uitvoeren van aanvullend onderzoek door verzekeringsarts; De verzekeringsarts heeft een vraag niet beantwoord, namelijk het duiden van de beperkingen in het eerste half jaar na het ongeval. Dit wordt door VGA niet betwist; er is geen reden om op voorhand aan te nemen dat aanvullend onderzoek door de verzekeringsarts niet relevant zou zijn.

Verzoek wordt toegewezen, net als de niet betwiste nevenverzoeken: (a) het in acht nemen van de leidraad deskundigenonderzoeken en (b) het vergoeden van alle hiermee verband houdende redelijke buitengerechtelijke kosten.

(3) de kosten van deze procedure te begroten op € 6.338,-, met veroordeling van VGA in de kosten van deze procedure. VGA voert verweer tegen het aantal in rekening gebrachte uren: 20.

De kantonrechter acht de kosten – inclusief het aantal uren, 14 v.w.b. de voorbereiding, 6 v.w.b. de zitting, incl. reistijd – redelijk. Het verzochte wordt toegewezen.

Opvallend is dat VGA een tegenverzoek indient: te bepalen dat met een slotbetaling van € 18.500,– de schade van betrokkene volledig is vergoed. De kantonrechter wijst dit verzoek – gezien het doel van een deelgeschilprocedure – af; instemming van het tegenverzoek betekent namelijk einde van de kwestie.