Afwijzing verzoek voor wat betreft aansprakelijkheid werkgever: nader bewijs is noodzakelijk

Rechtbank Noord-Holland, 5 augustus 2021
Een zogenoemd wapeningsnet kantelt en valt op het hoofd en de schouders van (verzoeker), een uitzendkracht. De standpunten van partijen over de naleving van de zorgplicht door (verweerder), de werkgever, staan haaks op elkaar. Nadere bewijslevering is noodzakelijk en daar is in een deelgeschilprocedure geen ruimte voor.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de kantonrechter:

(1) om voor recht te verklaren dat (verweerder) o.g.v. art. 7:658 BW aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval van (datum);

Tussen partijen staat niet ter discussie dat op (datum) een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden waarbij (verzoeker) tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden betrokken is geraakt. Vast staat dat een zogenoemd wapeningsnet is gekanteld en op het hoofd en de schouders van (verzoeker) is gevallen. Ook staat vast dat (verzoeker) geen gebruik heeft gemaakt van spanbanden om dat wapeningsnet vast te zetten, waardoor het wapeningsnet kon kantelen en vallen.

(Verweerder) heeft uitvoerig gemotiveerd dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan en niet aansprakelijk is:

  • (Verzoeker) droeg een veiligheidshelm;
  • Bij aanvang van en gedurende de werkzaamheden werden deugdelijke instructies gegeven;
  • (Verzoeker) heeft bevestigd dat hij instructies heeft ontvangen;
  • 4 andere medewerkers hebben (schriftelijk) verklaard dat (verzoeker) instructies heeft gekregen over het gebruik van spanbanden om de wapeningsnetten vast te zetten en dat die spanbanden ook daadwerkelijk worden gebruikt door (verzoeker);
  • Voldoende toezicht op naleving van de verstrekte instructies;
  • RI&E is beschikbaar.

(Verzoeker) betwist alle stellingen van (verweerder). Kantonrechter kan niet beoordelen of de zorgplicht is geschonden. Nadere bewijslevering is noodzakelijk, door (verzoeker) dan wel (verweerder). Afwijzing verzoek

(2) de kosten van deelgeschil te begroten en (verweerder) te veroordelen in deze kosten. Begroting = 17,5 uur x € 200,– x 21% BTW + griffierecht = € 4.475,–. De kantonrechter acht de kosten redelijk en begroot de kosten van dit deelgeschil conform verzoek. Aansprakelijkheid a.d.z.v. (verweerder) is niet komen vast te staan (en dus ook geen veroordeling).

Gelet op hetgeen (verweerder) naar voren heeft gebracht – waarom zij wel heeft voldaan aan de op haar rustende zorgverplichting – zou het nu aan (verzoeker) zijn om aan te voeren dat hij bijvoorbeeld geen instructies heeft gekregen over het gebruik van de spanbanden. Dat gaat een behoorlijke klus worden, gelet ook op de verklaringen van de 4 andere medewerkers