bestaan van klachten; causaal verband tussen klachten en ongeval? Ja! Geen benoeming van deskundigen in deelgeschil.

LJN: BX9800, Rechtbank Rotterdam , 406822 / HA RK 12-606
Houden de whiplashachtige klachten nu verband met het ongeval dat betrokkene is overkomen en zo ja, hoe moet dan de schade geregeld worden.Naar ter zitting van de zijde van [verzoeker] desgevraagd is toegelicht, is het [verzoeker] in de onderhavige procedure in eerste instantie niet te doen om benoeming van een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige te bewerkstelligen teneinde de beperkingen en in het verlengde daarvan de (omvang van de) schade vast te stellen. [verzoeker] onderkent dat, als het louter om zulke benoemingen gaat, het vragen van een voorlopig deskundigenbericht de aangewezen route is.
Verzoek Rechtbank
te bepalen dat de door [verzoeker] aan [persoon 1] gepresenteerde klachten het gevolg zijn van het ongeval; …Gezien het voorgaande zal de rechtbank het verzoek van [verzoeker] om te bepalen dat de klachten zoals verwoord in het rapport van [persoon 1] het gevolg zijn van het hem overkomen ongeval, toewijzen.
de medewerking van London te gelasten aan een onderzoek door een verzekeringsarts; De rechtbank is – met partijen – van oordeel dat (nader) onderzoek door een verzekeringsarts en – in voorkomend geval – een arbeidsdeskundige in de rede ligt. Uit het bestaan van klachten volgt immers niet zonder meer het bestaan van beperkingen, terwijl van beperkingen voorts niet zonder meer gezegd kan worden dat zij leiden tot schade in de zin van verlies aan verdienvermogen, zoals hier kennelijk volgens [verzoeker] aan de orde. Het verzoek van [verzoeker] London te veroordelen haar medewerking aan zulke onderzoeken te verlenen zal dan ook in zoverre worden toegewezen.
de medewerking van London te gelasten aan een onderzoek door een arbeidsdeskundige;
de vraagstelling aan deze verzekeringsarts en arbeidsdeskundige vast te stellen;
zulks onder begroting van en veroordeling van London in de kosten van het onderhavige geschil.
Het verzoek de vraagstelling aan genoemde verzekeringsarts en arbeidsdeskundige vast te stellen zal evenwel worden afgewezen. Niet valt in te zien waarom partijen daarover, en over de namen van de aan te zoeken deskundigen, niet samen afspraken zouden kunnen maken, nu zij beide worden bijgestaan door advocaten en medisch adviseurs en tussen partijen reeds in goed onderling overleg een deskundigenrapport tot stand is gekomen. Indien dat op problemen stuit is het vragen een voorlopig deskundigenbericht ex artikel 194 Rv e.v. de aangewezen weg.

Bevestigd wordt nog eens dat benoeming van deskundigen niet in een deelgeschil thuishoort. Voor het overige redelijk standaard. Opmerkelijk blijft het getob met de kosten. Uurtarieven zijn volstrekte willekeur en dus moet in ieder deelgeschil daarover ook een discussie worden gevoerd. Jammer…