Betrokkene probeert in een al dan niet rijdende auto te stappen/springen. Aansprakelijkheid? Eigen schuld? Deelgeschil, rechter beveelt echter toch getuigenverhoor.

Rechtbank Midden- Nederland 10 augustus 2016
Deelgeschil.  Bewijs toedracht van een ongeval. De rechtbank staat toe dat getuigen worden verhoord in het kader van het deelgeschil.
Verzoek Rechtbank
 [verzoeker] verzoekt dat de rechtbank voor recht verklaart dat er geen sprake is van eigen schuld van [verzoeker] voor de door hem als gevolg van het ongeval geleden schade , althans – voor zover er sprake zou zijn van eigen schuld – dat dit een percentage van minder dan 50 is.  

De rechtbank volgt niet het betoog van [verzoeker] dat Vivat met de e-mail van 6 januari 2016 heeft erkend dat artikel 185 WVW van toepassing is, zodat Vivat daaraan thans gebonden is. Vivat geeft naar voren gebracht dat dit buitengerechtelijke onderhandelingen betroffen, veronderstellende dat artikel 185 WVW van toepassing is, bereid was in der minne een schadevergoeding van 50% te betalen (aanbod schikkingsonderhandeling). In de e-mail wordt er ook op gewezen dat de door [verzoeker] gestelde toedracht van het ongeval niet is bewezen. [verzoeker] wordt bijgestaan door een advocaat, die er uit ervaring mee bekend kan zijn dat verzekeraars in het kader van een minnelijke regeling bereid zijn om op basis van veronderstellingen een voorstel te doen voor de afwikkeling van de schade, zonder dat alle details zijn onderzocht en vastgelegd. Dat ontneemt de verzekeraar echter niet de bevoegdheid om in een gerechtelijke procedure alle tot haar beschikking staande (juridische) argumenten naar voren te brengen.

Op [verzoeker] rust de last de toedracht van het ongeval te bewijzen, nu hij zich erop beroept dat [A] onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld en op grond daarvan aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Vivat betwist gemotiveerd dat het ongeval niet is komen vast te staan. De rechtbank is van oordeel dat de aard van de deelgeschilprocedure in dit specifieke geval niet in de weg staat aan bewijsvoering. Het gaat hier om de vaststelling van de aansprakelijkheid van Vivat en de mate van eigen schuld van [verzoeker]. Duidelijkheid over deze geschilpunten zal bijdragen aan de verdere onderhandelingen tussen partijen. Voor de beoordeling daarvan is de precieze toedracht van het ongeval van belang. Ter zitting is reeds aan de orde geweest dat daartoe [verzoeker] en [A] als getuigen gehoord dienen te worden. Het is dan ook te verwachten dat met de bewijsvoering niet onredelijk veel tijd zal zijn gemoeid.

De rechtbank zal [verzoeker] in de gelegenheid stellen zichzelf als partijgetuige en [A] als getuige te laten horen. De rechtbank zal daartoe een getuigenverhoor bevelen.

Doel van een deelgeschilprocedure is een snelle en eenvoudige procedure te bieden. In deze zaak is nadere bewijsvoering nodig, er volg echter geen afwijzing omdat de behandeling zich niet leent voor een deelgeschilprocedure. De rechtbank beveelt in deze kwestie getuigenverhoor en stelt dat met de bewijsvoering niet onredelijk veel tijd zal zijn gemoeid. Is deze keuze wel met het doel te verenigen? Immers: vervolgens een contra-enquête…en dan een akte (?) na getuigenverhoor? Normaal is een voorlopig getuigenverhoor zodat de feiten duidelijk zijn.

Aanvankelijk werd nog aangegeven dat een deelgeschil bij SVI mogelijk zou zijn, maar dat is rechtgezet