Feitelijke toedracht staat niet vast. Voor bewijslevering is in deelgeschilprocedure geen plaats, dus afwijzing verzoek.

Het betreft hier een kop-staart botsing waarbij de feitelijke toedracht (nog) niet vaststaat. Het verzoek wordt daarom afgewezen en er vindt ook geen kostenbegroting plaats. Verzoekster had in redelijkheid kunnen voorzien dat het zou aankomen op bewijslevering, waarvoor in een deelgeschilprocedure naar haar aard in beginsel geen plaats is, zo ook in dit geval. Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor had meer in de rede gelegen.

De rechtbank stelt bij de beoordeling voorop dat indien en voor zover de door verzoekster verzochte verklaring voor recht voor toewijzing in aanmerking zou komen, deze enkel zou kunnen worden toegewezen in die zin dat Allianz op grond van artikel 6 WAM gehouden is de geleden en nog te lijden schade van verzoekster te vergoeden en niet dat Allianz aansprakelijk is (want dat is zij als verzekeraar immers niet).  

De rechtbank kan aan de hand van de door verzoekster overlegde foto’s niet vaststellen hoe de exacte verkeerssituatie ten tijde van de aanrijding is geweest en evenmin dat haar versie van de feitelijke toedracht juist is. Daarover zal nadere informatie moeten worden aangeleverd. Bij die stand van zaken komt de rechtbank tot de conclusie dat er geen beslissing kan worden genomen die kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen (zie hiervoor artikel 1019z Rv). Gelet hierop zal het door verzoekster verzochte reeds moeten worden afgewezen. 

De rechtbank komt niet toe aan een bespreking van de overige stellingen van partijen, waaronder die over de schade. 

Ook als een verzoek op grond van artikel 1019z RV wordt afgewezen, dient de rechtbank de kosten te begroten. Daarbij gaat het om kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die in omvang redelijk zijn. De rechtbank ziet geen aanleiding om de kosten te begroten en overweegt daartoe als volgt: 

Van een onderhandelingsproces is nog geen sprake geweest. Dat blijkt in ieder geval niet uit de overlegde stukken en stellingen van partijen. Er is geen sprake van in redelijkheid gemaakte kosten. Begroting van de kosten van het deelgeschil is daarom niet aan de orde. 

Kosten

afgewezen

Resultaat

afgewezen