Geen ernstige bezwaren tegen deskundigenrapport; partijen zijn gebonden aan het oordeel van de gezamenlijk ingeschakelde deskundige

Verzoeker is in 2010 aan een nekhernia geopereerd. Op enig moment is hij vanwege toenemende pijnklachten onderzocht door een neuroloog en bleek nog steeds sprake te zijn van een beknelling van zijn nek. Op 29 februari 2012 is verzoeker geopereerd. Op 6 april 2012 heeft er een hersteloperatie plaatsgevonden vanwege uitval in de rechterschouder en hypersensitiviteit in het dermatoom C6.  Daarbij is een schroef is verwijderd, een schroef is herplaatst en een schroef is vervangen door een haakje.  De gebruikte schroeven hadden een lengte van 20 mm. De door partijen ingeschakelde deskundige, dr. Bouma, komt tot de conclusie is dat er onzorgvuldig is gehandeld doordat er schroeven van 20 mm zijn gebruikt.

De rechtbank oordeelt dat niet is gebleken van ernstige bezwaren tegen het rapport van dr. Bouma. SMK is aansprakelijk voor de gevolgen van het medisch onzorgvuldig handelen.

Uit het rapport van dr. Bouma volgt – samengevat – dat de operateur bij de operatie van verzoeker op 29 februari 2012 een te lange schroef (20 mm) heeft geplaatst in de nekwervels C5 en C6 rechts met als gevolg een blijvende functiestoornis van de rechterarm. De rechtbank oordeelt dat – anders dan Centramed stelt- het rapport van dr. Bouma voldoende toegespitst is op de situatie. Het verweer van Centramed dat er  dat er geen eenduidige richtlijnen zijn voor de chirurgische behandeling van cervicale myopathie, wordt door de rechtbank verworpen. Dr. Bouma heeft verwezen naar literatuur en Centramed c.s. heeft dit onvoldoende weersproken. Daarnaast heeft dr. Bouma navraag gedaan bij acht wervelkomchirurgen over de lengte van de te gebruiken schroeven. Door hen is bevestigd dat alleen in uitzonderlijke situaties een langere schroef dan 16-18 mm kan worden gebruikt. Dat er een goede reden was voor het plaatsen van schroeven van 20 mm, is niet gebleken.  De rechtbank oordeelt dat dr. Bouma zijn deskundig oordeel niet op zijn persoonlijke mening heeft gebaseerd maar op gegevens uit de medische literatuur en op de gemeenschappelijke zienswijze binnen de beroepsgroep.

 

Dat dr. Elsenburg en prof. dr. Öner tot een ander oordeel komen, maakt niet dat het rapport van dr. Bouma niet voldoet aan de eisen van onpartijdigheid, consistentie, inzichtelijkheid en logica. Dr. Elsenburg heeft geen aandacht besteed aan de lengte van de gebruikte schroeven en prof. dr. Öner heeft in zijn rapport enkel de gebruikelijke technieken beschreven voor het plaatsen van de schroeven en het bepalen van de te gebruiken schroeflengte. Van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen het rapport van dr. Bouma is niet gebleken, zodat zijn rapport heeft te gelden als uitgangspunt bij de beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag en de verdere onderhandelingen tussen partijen. 

 

Omdat de operateur niet in de procedure is betrokken, kan de rechtbank niet oordelen over zijn aansprakelijkheid. De rechtbank oordeelt dat SMK aansprakelijk is voor de gevolgen van de tekortkoming in de nakoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst en dat Centramed c.s. hoofdelijk is gehouden de schade van verzoeker te voldoen. 

Partijen zijn overeengekomen dat de kosten van het onderzoek van dr. Bouma op basis van ongelijk zullen worden vergoed. Nu Centramed c.s. in het ongelijk is gesteld, wordt zij veroordeeld in deze kosten. 

Omdat er geen rechtsgrond bestaat op grond waarvan Centramed c.s. verplicht is het buitengerechtelijk schaderegelingstraject te hervatten, wordt het verzoek afgewezen. 

De rechtbank wijst het verzoek volledig toe en rekent daarnaast 3 uur voor de mondelinge behandeling, inclusief reistijd. Toegewezen wordt: 18 uur en 48 minuten x € 296,50 + 21% + € 1.325,00 griffierecht = € 8.069,78. 

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toe- en afgewezen