Ondanks bijzondere gang van zaken, zijn partijen gebonden aan rapport deskundige.

Tussen partijen is discussie over de aansprakelijkheid ivm een gemiste diagnose. In een eerdere procedure heeft de rechtbank een onafhankelijk deskundige benoemd. Verweerster meent dat het rapport op een ondeugdelijke wijze tot stand is gekomen. De rechtbank oordeelt dat, hoewel de gang van zaken rond het inschakelen van de neuroradioloog geen schoonheidsprijs verdient, er geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren bestaan tegen het deskundigenrapport.

De deskundige is van oordeel dat er niet is gehandeld conform de professionele standaard. De rechtbank oordeelt dat partijen gebonden zijn aan het rapport van de deskundige en verweerster aansprakelijk is voor de gemiste diagnose. 

De voornaamste schadepost is het vav. Ook deze post kan niet worden vastgesteld omdat eerst uitgezocht moet worden in hoeverre de klachten ook waren ontwikkeld zonder fout van het ziekenhuis. Op basis van de beperkte informatie is duidelijk dat de schade in ieder geval € 7.500,– is. Dit bedrag wordt als voorschot toegewezen. 

In de overgelegde urenspecificatie zit een overlap met een eerder deelgeschil. De rechtbank kan daarnaast niet vaststellen of de kosten voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets. Er wordt € 10.000,– toegewezen

Er wordt geen verweer gevoerd. Conform het verzoek worden de kosten deelgeschil begroot op 12.5 uur x € € 255,– = € 3.187,50 + 21% btw + € 314,– griffierecht = € 4.170,87. 

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toe- en afgewezen

Hoewel de rechtbank van oordeel is dat de gang van zaken rond het raadplegen van de neuroradioloog niet de schoonheidsprijs verdient, maakt dit niet dat het deskundigenrapport ondeugdelijk is. Verder is opvallend dat het raadplegen van de neuroradioloog in het licht van de omstandigheden wordt gezien als intercollegiaal overleg en dus niet als inschakeling van een derde in de zin van de 'Leidraad Deskundigen in Civiele zaken'.