Val van bordestrap, werkgever voldaan aan zorgplicht, kostenvergoeding niet passend door houding gemachtigde

Verzoeker stelt dat hij op 1 december 2019 tijdens zijn werkzaamheden van een bordestrap is gevallen, waardoor hij zijn pols heeft bezeerd. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk, omdat zij voldaan heeft aan de zorgplicht. Kostenvergoeding niet passend.

Uit het feit dat verzoeker het voorval nog dezelfde dag bij zijn leidinggevende heeft gemeld en dat e.e.a. ook is opgeschreven in het medisch dossier, volgt voldoende dat verzoeker een arbeidsongeval is overkomen. De vier verschillende verklaringen zorgen niet voor voldoende twijfel over het plaatsvinden van het ongeval. Ze passen namelijk allemaal bij ‘het vallen van de bordestrap’.

Cloetta moet ten aanzien van de eerste drie verschillende toedrachtsverklaringen aantonen dat zij aan de zorgplicht ex artikel 7:658 BW heeft voldaan. De vierde verklaring is zo onaannemelijk dat wordt vastgesteld dat het zo in ieder geval niet is gegaan.

De kantonrechter is met Cloetta van mening dat zij voldoende algemene maatregelen heeft genomen. Zo geeft Cloetta de werknemers een instructie, een inwerkprogramma en een kantinepresentatie over safety topics (veiligheidsfilm). Op de dag van het ongeval werd verzoeker begeleid door een meer ervaren medewerker. Dat deze begeleider pauze had op het moment van het ongeval kan Cloetta niet worden verweten. Het was namelijk geen ingewikkeld of gevaarlijk werk en verzoeker werkte al meer dan een jaar op de betreffende afdeling. Bovendien wordt regelmatig toezicht gehouden en zijn veiligheidsschoenen verplicht.

Ten aanzien van de drie verklaringen/scenario’s:

1) Het missen van de tweede treden na het nemen van een monster uit de gietbak: 

Traplopen is een alledaagse activiteit. Hiervoor hoeven geen maatregelen te worden getroffen. Ook voor niet gewaarschuwde mensen is het duidelijk dat je van een trap kan vallen. De trap had bovendien geen eigenschappen die ervoor zorgden dat een waarschuwing wel op zijn plaats was.

2) Bij omdraaien van bovenste plateau van bordestrap gevallen: 

Zie hierboven bij 1. In het bijzonder geldt hier dat de trap recent was goedgekeurd. De trap heeft aan drie kanten opstaande randen en leuningen. Het gebruik van de bordestrap is bovendien noodzakelijk en kan niet vervangen worden door een alternatief. Bovendien is extra valbeveiliging niet vereist, omdat er geen bijzondere omstandigheden zijn die het valgevaar groter maken.

3) Van ladder gevallen:

Partijen zijn het erover eens dat het hier gaat om de bordestrap. Het bovenstaande onder 1 en 2 geldt ook voor het derde scenario.

Cloetta heeft hiermee aangetoond dat zij heeft voldaan aan de zorgplicht. 

Vergoeding van de kosten is niet passend. Dit heeft te maken met de starre houding van de gemachtigde, die niet past bij het regime van de deelgeschilprocedure. Het belang van onderling overleg zou voorop moeten staan en een zekere mate van welwillendheid en openheid hoort hierbij. Bovendien werd door de houding overleg in de buitengerechtelijke fase onmogelijk gemaakt.

Kosten

kosten niet begroot

Resultaat

afgewezen

Opmerkelijk is dat de kantonrechter bij de kostenbegroting aansluiting zoekt bij de doelstelling van de Wet deelgeschilprocedure, namelijk vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade. Door de starre houding van de gemachtigde (het continue maken van verwijten die verder niet worden uitgelegd en/of aangetoond), heeft ervoor gezorgd dat onderling overleg in de buitengerechtelijke fase onmogelijk was. Door deze houding, is een vergoeding van de kosten niet passend.