Zorgplicht werkgever niet geschonden bij struikelongeval in de gymzaal

Op 16 februari 2021 is [verzoekster] , onderwijzeres bij SCOT, een ongeval overkomen tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden. [Verzoekster] was met haar mobiele telefoon foto’s aan het maken van de sportende kinderen in de gymzaal en is tijdens het lopen gestruikeld over een stang, toebehorende aan een wip voor de leerlingen. [Verzoekster] is voorover gevallen, waarna haar armen uit de kom waren en zij haar beide ellebogen heeft gebroken/verbrijzeld. [Verzoekster] heeft SCOT aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade door de val, op grond van artikel 7:658 BW. SCOT heeft betwist aansprakelijk te zijn.

 Volgens [verzoekster] is SCOT tekortgeschoten in haar zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 BW door [verzoekster] geen instructie te geven of het maken van foto’s tijdens de gymles te verbieden.

 

Artikel 7:658 lid 1 BW heeft de strekking een zorgplicht in het leven te roepen en verplicht de werkgever voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt (Hoge Raad 4 oktober 2002, NJ 2004, 175).

De opstelling in het gymlokaal overzichtelijk, veranderde niet in de tijd en de stang, onderdeel van het wip-element, was waar die stang hoorde te zijn. Het standpunt van [verzoekster] dat SCOT in verband met haar zorgplicht het maken van foto’s op school in zijn algemeenheid had moeten verbieden of [verzoekster] speciale instructies voor het maken van foto’s tijdens de gymles had moeten geven, wordt door de kantonrechter niet onderschreven.

Het maken van foto’s met een mobiele telefoon is op zich een alledaagse bezigheid en een ieder dient daarbij een bepaalde algemene voorzichtigheid in acht te nemen, helemaal als daarbij wordt gelopen. Het ongelukkig ten val komen van [verzoekster] is onder de gegeven omstandigheden niet iets wat school valt te verwijten.

Het verzoek wordt afgewezen.

 [Verzoekster] heeft geen kostenoverzicht verstrekt, geval begroting van de kosten zal in dit geval achterwege blijven.

Kosten

kosten niet begroot

Resultaat

afgewezen