Deskundigenbericht uitgangspunt afwikkeling schade

Rechtbank Midden Nederland 23-4-2014 2014:1825
Deelgeschil, letselschade, deskundigenbericht uitgangspunt voor schadeafwikkeling
Verzoek Rechtbank
 te bepalen dat het deskundigenbericht van verzekeringsgeneeskundige mr. G.J. Kruithof van 7 juni 2010 en in het bijzonder de daarin vermelde beperkingen als gevolg van het ongeval van 16 november 2006 basis is voor de verdere schadeafwikkeling tussen partijen;  bepaalt dat het deskundigenbericht van verzekeringsgeneeskundige mr. G.J. Kruithof van 7 juni 2010 en het bijzonder de daarin vermelde beperkingen als gevolg van het ongeval van 16 november 2006 basis is voor de verdere schade-afwikkeling tussen partijen;
 de heer G. Wevers, verbonden aan Arbeidsdeskundig Bureau Radar B.V., te benoemen en hem opdracht te geven rapport uit te brengen aan de hand van de door [verzoekster] geformuleerde vraagstelling alsmede Rialto te veroordelen in de (voorschot)kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van het onderzoek; ter zitting wordt geregeld dat AD-er Artoos aan de slag gaat
 de kosten van het deelgeschil te begroten en Rialto te veroordelen tot betaling daarvan. [verzoekster] maakt aanspraak op een bedrag van in totaal € 13.370,94.  

begroot de kosten van het deelgeschil op € 7.950,00 exclusief BTW en kantoorkosten, te vermeerderen met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 267,00 en veroordeelt Rialto tot betaling daarvan aan [verzoekster], met inachtneming van hetgeen is overwogen onder 4.8.ten aanzien van een eventueel reeds aan [verzoekster] in dat kader betaald bedrag;

Deelgeschil van eind 2012 met een beslissing in april 2014…Was dat de bedoeling van het deelgeschil…?
De standaardredenering bij deskundigenberichten…:Dit betekent dat van de partij die een deskundigenbericht bekritiseert mag worden verlangd dat hij zijn stellingen deugdelijk onderbouwt, bijvoorbeeld door een rapport van een andere deskundige in het geding te brengen waarin de conclusies van de door partijen benoemde deskundige op overtuigende wijze worden weersproken. Er zullen dus zwaarwegende en steekhoudende bezwaren over de wijze van totstandkoming of de inhoud van het deskundigenbericht moeten zijn, op grond waarvan de rechtbank beslist het deskundigenbericht naast zich neer te leggen.