Erkenning dat een andere dosering is gebruikt dan is afgesproken betekent nog niet dat er aansprakelijkheid is.

Rechtbank Gelderland, d.d. 11 juli 2014
Verzekeraar heeft namens het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis erkent dat bij de behandeling van verzoeker een verkeerde, althans andere dan afgesproken dosering Clexane is toegepast. Verzoeker ging er vanuit dat hiermee de aansprakelijkheid tussen partijen vaststond. In de procedure heeft verweerder aangevoerd nimmer zowel in als buiten rechte aansprakelijkheid te hebben erkend. Op de vraag of het overigens toelaatbaar is dat CWZ – volgens de stelling van [verzoeker] – terugkomt op een erkenning van aansprakelijkheid, was het verzoek in deze deelgeschilprocedure niet gericht en, in het verlengde daarvan, is daarover ter zitting onvoldoende (diepgaand) gedebatteerd. Bij die stand van zaken kan niet als uitgangspunt worden genomen dat aansprakelijkheid voor hetgeen CWZ wordt verweten, vaststaat.
Verzoek Rechtbank
 voor recht te verklaren dat als vaststaand moet worden aangenomen dat de postoperatief – na de longoperatie van 30 juli 2010 – opgetreden trombose in causaal verband staat met het van de zijde van het CWZ erkend toerekenbaar tekortschieten; De met het verzoek onder 3.1. 1 voorgelegde causaliteitsvraag kan naar het oordeel van de rechtbank – onder meer uit oogpunt van toepasselijke bewijsregels – niet los worden gezien van de vraag of, en, zo ja, voor welk medisch (foutief) handelen CWZ aansprakelijk moet worden gehouden. Het feit dat in deze procedure niet als vaststaand kan worden aangenomen dat CWZ aansprakelijk is voor hetgeen [verzoeker] haar verwijt, heeft derhalve tot gevolg dat de vordering onder 3.1. 1 niet kan worden toegewezen.

 het CWZ te veroordelen om als voorschot op de schadevergoeding aan [verzoeker] te vergoeden een bedrag van € 75.000,00, althans een bedrag door de rechtbank nader vast te stellen;  Met het niet vast staan van de aansprakelijkheid en causaal verband is ook het verzoek tot vaststelling van een voorschotbedrag niet toewijsbaar.
 het CWZ te veroordelen in de kosten van dit geding, met het verzoek ter zake van honorarium advocaat deze kosten aan de zijde van [verzoeker] te begroten conform de door [verzoeker] in het geding gebrachte begroting, te vermeerderen met redelijke kosten – te begroten op basis van gewerkte uren x uurtarief advocaat, te vermeerderen met 21% BTW – betreffende de (voorbereiding van) mondelinge behandeling van de deelgeschilprocedure.  Op grond van artikel 1019 aa lid 3 Rv is artikel 289 Rv, dat de grondslag vormt voor een veroordeling in de proceskosten, niet van toepassing. Het daarop gerichte verzoek zal worden afgewezen.

Gelet op de omvang van het dossier en de complexiteit van de zaak komt de rechtbank de kostenbegroting niet bovenmatig voor en zullen deze kosten – die inhoudelijk door het CWZ niet zijn betwist –conform het verzoek van [verzoeker] worden begroot op in totaal € 10.332,91. [verzoeker] heeft tevens verzocht het CWZ in de aldus begrote kosten te veroordelen. Voor een veroordeling in die kosten bestaat, gelet op het niet vast staan van de aansprakelijkheid, echter geen aanleiding.

Artsen, ziekenhuizen en aansprakelijkheidsverzekeraars doen hun best om steeds meer openheid te betrachten. De GOMA wordt breed gedragen. Daarin past dat wordt duidelijk gemaakt wat er fout is gegaan. Als er iets fout is gegaan, of iets anders is gebeurd dan is afgesproken, betekent dat nog niet automatisch dat er dan aansprakelijkheid is.