Gedoe over expertise. Deelgeschilprocedure volstrekt onnodig ingesteld.

Rechtbank Gelderland 29 december 2021
Allianz erkent de aansprakelijkheid voor het door verzoekster overkomen ongeval in april 2011. Uit een eerdere oogheelkundige expertise die eenzijdig door de belangenbehartiger is opgestart en die in november 2012 is verricht, wordt o.a. de volgende diagnose gesteld: partieel accomodatieve esotropie OD, brilafhankelijk. Hiermee was verzoekster eerder (op 2-jarige leeftijd) bekend. Allianz en verzoekster kwamen vervolgens in oktober 2013 overeen dat een gezamenlijke oogheelkundige expertise zou plaatsvinden op het moment dat verzoekster de 18-jarige leeftijd had bereikt. In de aanbiedingsbrief voor deze expertise wordt de rapportage van de oogheelkundige van november 2012 opgenomen als bijlage. Allianz kan hiermee niet instemmen, omdat het een eenzijdige rapportage betreft. Daarnaast bestaan er zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen het rapport.

Verzoekster verzoekt de rechtbank om te beslissen dat het expertiserapport deel uit maakt van de medische stukken. De rechtbank oordeelt dat verzoekster geen belang heeft bij deze procedure en wijst de verzoeken daarom af.

Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt de rechtbank:

(1) voor recht te verklaren dat de oogheelkundige expertise van 2 december 2012 als medische informatie betreffende de toenmalige gezondheidstoestand van verzoekster dient te worden aangemerkt en uit dien hoofde onderdeel dient uit te maken van de inventarislijst van medische stukken;

De rechtbank oordeelt dat verzoekster geen belang heeft bij het verzoek. Verzoekster heeft aanvankelijk verzocht dat het rapport als relevante medische informatie dient te worden aangemerkt. Ter zitting is door verzoekster het woord ‘relevante‘ geschrapt. Allianz heeft niet weersproken dat het rapport medische informatie is en onderdeel uitmaakt van de inventarislijst.
(2) Allianz te veroordelen om de kosten van deze procedure te vergoeden en te bevelen deze kostenveroordeling binnen veertien dagen na uitspraak over te maken. Nu de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking. Als de aanbiedingsbrief vooraf, zoals gebruikelijk, wel met Allianz was gedeeld, had Allianz kunnen toevoegen dat de expertise eenzijdig was opgestart en dat Allianz zich om die reden niet gebonden acht. De expertisearts zou dan volledig zijn geïnformeerd. De expertise had dan al kunnen plaatsvinden.