Geen ruimte voor aanvullend voorschot: o.b.v. neurologisch expertiserapport ontbreekt het causaal verband

Rechtbank Midden-Nederland, 10 mei 2019
M.b.t. de schadeafwikkeling zijn partijen een (i) neurologische expertise  en (ii) een neuropsychologische expertise overeengekomen. Uitkomst neurologische expertise: het causaal verband ontbreekt.

(Verzoekster) verzoekt om een aanvullend voorschot. De Rechtbank wijst het verzoek af. Daarnaast geen begroting van de kosten; volstrekt onnodig ingediend verzoek.

Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank:

(1) a.s.r. te veroordelen tot betaling van een aanvullend voorschot onder algemene titel van € 20.000,–.

Eerst moet de vraag beantwoord worden of sprake is van causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Als causaal verband tussen de klachten en het ongeval ontbreekt, betekent dit namelijk dat (nog) niet duidelijk is wat de omvang van de schade is die kan worden toegerekend aan het ongeval.

De rechtbank is van oordeel dat – op basis van de medische informatie die nu beschikbaar is (het neurologische expertiserapport) – niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de gestelde klachten van (verzoekster). Na het neuropsychologisch onderzoek zou dit anders kunnen zijn, maar de uitkomst daarvan is op dit moment nog niet beschikbaar.

Conclusie: voor nu te weinig duidelijkheid over de omvang van (toe te rekenen) schade (nog daargelaten dat a.s.r. de door (verzoekster) gestelde schadeomvang betwist). De rechtbank kan nu niet vaststellen dat (verzoekster) een vorderingsrecht heeft dat het reeds verstrekte voorschot (van +/- € 80.000,–) overstijgt. Het verzoek wordt afgewezen.

(2) a.s.r. te veroordelen tot betaling van de kosten van (verzoekster). De kosten voor dit deelgeschil bedragen volgens (verzoekster) € 7.233,40 (29,2 uur x € 280,– x 6% kantoorkosten x 21% BTW) + griffierecht.

Standpunt a.s.r. = een volstrekt onnodig en onterecht ingediend verzoek. Meermaals is aangegeven dat o.b.v. thans beschikbare informatie het causale verband niet kan worden vastgesteld. (Verzoekster) had moeten weten dat een deelgeschilrechter in een dergelijk geval (discussie over causaliteit + zeer ruime bevoorschotting) nooit tot toewijzing van het verzoek kan overgaan.

De rechtbank gaat mee met het verweer van a.s.r. Op basis van de thans beschikbare informatie was het wel duidelijk dat zo’n verzoek zou worden afgewezen. Geen sprake van redelijke kosten.

Logische uitspraak van de rechtbank. Het causaal verband ontbreekt; omvang van de schade is onduidelijk. Het wachten is op de neuropsychologische expertise (gevolg door verzekeringsgeneeskundige en evt. de arbeidsdeskundige).

N.B. uit het Centrale Insolventie Register volgt dat (verzoekster) in de schuldsanering zat.