Het bestaan van zwarte inkomsten voorafgaand aan ongeval niet aangetoond

Rechtbank Gelderland, 16 december 2020
Verzoeker is tijdens het fietsen ten val gekomen door een openslaand portier van een geparkeerde auto. Univé heeft aansprakelijkheid erkend. Verzoeker vordert gemis aan zwarte inkomsten. De persoon ten behoeve waarvan de werkzaamheden zijn verricht is niet bereid geweest zich onder ede te laten horen. Vanwege ontbreken van een cruciale verklaring en het afwijken van de verklaringen van verzoeker en echtgenoot is deze schadepost onvoldoende aangetoond.
Verzoek Rechtbank
Eiser heeft verzocht dat de rechtbank bij beschikking:

(1) voor recht zal verklaren dat eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij ten tijde van het ongeval van 15 oktober 2014 met haar arbeidscapaciteit inkomen uit niet-fiscaal geregistreerde werkzaamheden genereerde, en dat zij deze werkzaamheden en daarmee gepaard gaande inkomsten in de hypothetische situatie zonder ongeval zou hebben kunnen voortzetten, zodat bij de begroting van de uit het ongeval van 15 oktober 2014 geleden en te lijden schade ook rekening dient te worden gehouden met schade wegens verlies aan verdienvermogen;

(1) Gemiste ‘zwarte’ verdiensten uit betaald werk kwalificeren in dat opzicht net als gemiste ‘witte’ verdiensten als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW. De stelling dat het maatschappelijk onaanvaardbaar is om eiser voor het eventuele verlies aan ‘zwarte’ inkomsten te compenseren, wordt dan ook niet gevolgd. Eiser heeft consistent verklaard, maar wordt niet gesteund door de in het geding gebrachte verklaringen. Verklaringen zijn niet ondertekend of van naam voorzien. Tegenstrijdigheden over uurloon en soort woning waar is ‘gewerkt’. Eiser niet geslaagd in het bewijs. Verzoek afgewezen.
(2) de kosten van deze procedure zal begroten op een bedrag van € 4.155,20 en Univé zal veroordelen dit bedrag, vermeerderd met het door eiser betaalde griffiegeld, aan eiser te betalen. (2) Uurtarief € 280,00 redelijk, uren verminderd van 14 naar 12, betreft beperkt en overzichtelijk geschil. € 5.002,60 (waarvan € 937,00 griffierecht)

De rechtbank blijft een strakke lijn houden als het gaat om bewijs ten aanzien van zwart werk.