Iemand die benadeeld stelt te zijn behoeft medische gegevens niet aan verzekeraar ter beschikking te stellen…

Rechtbank Rotterdam, 10 april 2020
Na een medische ingreep stelt verweerster het ziekenhuis aansprakelijk. Het ziekenhuis is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd en wil met een brede medische machtiging medische informatie aan de verzekeraar doorspelen. Verweerster weigert dat en geeft alleen toestemming om medische informatie ter beschikking te stellen aan de medisch adviseur en aan niemand anders.
Verzoek Rechtbank
I primair dat het verzoeker vrij staat zonder medische machtiging van verweerster de voor de beoordeling van haar aansprakelijkstelling benodigde medische gegevens aan de  beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te verstrekken. De Rechtbank is van oordeel dat verweerster terecht aanvoert dat verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, in beginsel verboden is. Alleen onder uitzonderlijke voorwaarden kan op deze rechten een inbreuk worden gemaakt. Dat verzoeker de beoordeling aan haar verzekeraar over laat, raakt verweerster niet. De omstandigheid dat het de beoordeling door de verzekeraar lastig zou maken, is van onvoldoende gewicht om inbreuk te maken op een grondrecht. Het beroep van verzoekster op artikel 9 AVG en 6 EVRM gaat niet op, omdat de kwestie zich nog in een dialoog buiten rechte bevindt; de buitengerechtelijke fase. Verzoekster beschikt reeds over de medische gegevens op grond waarvan zij zich kan verweren tegen de aansprakelijkstelling.
II secundair dat verweerster er geen gerechtvaardigd belang bij heeft bovengenoemde niet toe te staan Beide verzoeken worden afgewezen.
Tegenverzoek I: te bepalen dat verzoeker en zijn verzekeraar de zaak in behandeling dient te nemen en een oordeel te geven over de geuite verwijten Gegeven het afwijzen van beide vorderingen van verzoeker wordt de tegenvordering toegewezen.
Tegenverzoek II: een deskundige te benoemen en hem de aangegeven vragen te stellen De Rechtbank komt aan deze subsidiaire tegenvordering niet meer toe.
Tegenverzoek III: verzoeker te veroordelen in de kosten van het deelgeschil ad € 12.069. De rechtbank brengt het aantal uren terug van 35 naar 23 en verlaagt het tarief van € 285 naar € 260 per uur ex BTW. Omdat niet vaststaat dat verzoekster aansprakelijk is vindt geen veroordeling tot betaling plaats.

Dit lijken van die merkwaardige Pyrrusdiscussies. als er geprocedeerd wordt worden de medische gegevens ‘gewoon’ in het geding gebracht. Er zullen nu eenmaal juristen naar dit soort kwesties moeten kijken..dat kan dan maar beter snel gebeuren.