Letsel door kantelende rolcontainer

Rechbank Midden-Nederland
Verzoeker duwt een rolcontainer over een putdeksel in het trottoir, waardoor de container kantelt. Verzoeker loopt daarbij letsel aan zijn scheenbeen op. HEMA heeft niet aan de zorgplicht voldaan en is aansprakelijk. Uren en tarief worden gematigd.
Verzoek Rechtbank
In deze procedure verzoekt verzoekster dat de kantonrechter voor recht verklaart dat HEMA en/of [verweerster sub 2] aansprakelijk zijn voor het ongeval op 11 september 2015 en zijn schade moet(en) vergoeden. Het is onduidelijk op welk moment van kantelen van de container er letsel is ontstaan, maar aannemelijk is dat verzoekster door het kantelen letsel heeft opgelopen.

[Verweerster sub 2] is niet aansprakelijk omdat zij geen bemoeienis heeft gehad met de manier waarop verzoekster zijn laad- en loswerkzaamheden uitvoerde.

Verzoekster heeft niets opzettelijk en verkeerds gedaan en is ook niet roekeloos geweest. HEMA is dus aansprakelijk, tenzij zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Uit de stukken blijkt niet dat HEMA de medewerkers heeft geïnstrueerd hoe een rolcontainer voortbewogen moet worden. Tijdens het inwerken is uitgelegd dat men een rolcontainer moet laten gaan als deze dreigde te vallen. Daaruit blijkt dat een rolcontainer het gevaar in zich bergt te kantelen. Dat verweerster de container tegen wilde houden is een begrijpelijke reactie en daarnaast kan niet aangenomen worden dat verweerster geen letsel zou hebben opgelopen wanneer hij de container zou hebben laten gaan. Er is in deze kwestie weliswaar sprake van ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar deze komt in dit geval voor risico van HEMA. HEMA maakt immers gebruik van rolcontainers die gevoelig zijn voor oneffenheden in de ondergrond. HEMA is aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval.

Verzoekster maakt aanspraak op een bedrag van € 10.394,25 (34,10 X een uurtarief van € 250,- te vermeerderen met 21% btw, vermeerder met het griffierecht. Het is een beperkt en overzichtelijk geschil. Het aantal uur tegen een relatief hoog tarief past hier niet bij. De redelijke kosten van het deelgeschil worden begroot op € 5.566,- (inclusief btw). Daarbij komt het griffierecht à 79,-.