Na afbreken onderhandelingen blijkt deelgeschil in casu niet geschikt om medewerking af te dwingen

Rechtbank Den Haag, 6 april 2020

Zelfde zaak, andere inzittende, zelfde uitkomst…Rechtbank Den Haag 6 april 2020

Na erkenning van aansprakelijkheid bij een kopstaartbotsing heeft Unigarant de schaderegeling opgepakt. In totaal heeft zij € 49.000,00 voldaan aan verzoeker. Er is discussie over het causaal verband. In juli 2019 zijn de onderhandelingen afgebroken en wenst Unigarant niet meer minnelijk te regelen. Het afdwingen van medewerking zal in deze zaak vanwege het gebrek aan vertrouwen niet bijdragen aan het heropenen van de onderhandelingen.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank (…), voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(1) voor recht te verklaren dat het staken van de actieve behandeling van de zaak van verzoeker door Unigarant onredelijk c.q. onrechtmatig is;

(1)(2) Door Unigarant is het schaderegelingstraject voortvarend opgepakt, bestaande uit voorschotbetalingen (€ 49.000), schikkingsvoorstel, faciliteren van een multidisciplinair revalidatietraject, arbeidsdeskundig traject en een bedrijfskundig onderzoek. Er is sprake van een opeenstapeling van twijfels over de juistheid van diverse verklaringen van verzoeker zonder dat deze twijfels door hem worden weggenomen. Sprake van een belastende medische voorgeschiedenis, onvolledig/onvoldoende transparant verklaard over arbeids- en ziekteverzuimverleden. Een beslissing zal niet dienen als impuls voor heropening van vastgelopen onderhandelingen. Verzoeken afgewezen.
(2) Unigarant te gelasten om de onderhandelingen met verzoeker voort te zetten;
(3) Unigarant te veroordelen om € 9.505,66 aan buitengerechtelijke kosten te betalen; (3) Verzoek afgewezen. Reeds € 7.416,52 voldaan door Unigarant. Bij de toets of de buitengerechtelijke kosten redelijk zijn, speelt de schadeomvang een rol. Veel uren zijn gemaakt zonder dat daarvoor een gefundeerde verklaring of rechtvaardiging is gegeven en zonder dat deze noodzakelijk zijn gebleken.
(4) de kosten van de deelgeschil te begroten op € 7.612,84 en Unigarant te veroordelen tot betaling daarvan. (4) Deelgeschilprocedure is onnodig ingesteld. Geen begroting van de kosten.
(2e verzoekschrift)

(5) twee voorlopige deskundigenberichten, te weten een neurologische expertise en een psychiatrische expertise, beveelt (…)

(5) Verzoek om voorlopig deskundigenbericht is prematuur en daarmee in strijd met de goede procesorde. Bij gebrek aan die informatie kan op dit moment niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat het gewenste onderzoek kan bijdragen aan de vaststelling van de omvang van de schade.

De rechter neemt het schaderegelingstraject onder de loep en concludeert daarbij dat een beslissing dat Unigarant alsnog moet meewerken aan onderhandelingen geen effect zal hebben. Er is simpelweg geen vertrouwen meer.