niet voldaan aan stelplicht bedrijfsongeval: verzoek afgewezen en gematigde kosten begroting

kantonrechter Venlo, 4 maart 2013, LJN: BZ3420
Verzoeker heeft niet voldaan aan stelplicht en is niet op zitting verschenen. Rechter kan niet vaststellen of sprake is van arbeidsongeval waarvoor werkgever aansprakelijk is en wijst verzoek af. Vanwege tekortschietende onderbouwing verzoek wordt kostenbegroting gematigd.
Verzoek Rechtbank
Te verklaren voor recht dat verweerders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het onderhavige bedrijfsongeval, waarna de schaderegeling in onderling overleg met (de verzekeraar van) verweerders te hand kan worden genomen. Om tot beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag te komen, dient de werknemer voldoende feiten te stellen teneinde de kantonrechter in de gelegenheid te stellen de aansprakelijkheidsvraag te beantwoorden. Aan de hand van de gegeven feiten en omstandigheden dient immers beoordeeld te kunnen worden of er schending is van de zorgplicht door de werkgever en of er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van i.c. [verzoeker]. De kantonrechter stelt vast dat [verzoeker] enkel stelt dat hij schade heeft geleden tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden met een pompwagen en dat er geen sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan zijn zijde. Dat mag zo zijn, maar dat neemt niet weg dat [verzoeker] een stelplicht heeft waarbij de relevante feiten weergegeven dienen te worden. Verzoeker heeft de toedracht van het bedrijfsongeval niet gesteld, laat staan onderbouwd. Nu [verzoeker] zelf niet ter zitting is verschenen, is er ook niet de mogelijkheid is geweest om [verzoeker] zelf over het ongeval te bevragen, waardoor er wellicht meer duidelijk geworden zou kunnen zijn.
Onder deze omstandigheden is de conclusie dat [verzoeker] niet aan zijn stelplicht heeft voldaan en dat bij de huidige stand van zaken niet is vast te stellen of er sprake is van een bedrijfsongeval waarvoor Tommy Hilfiger en/of Otto Work Force aansprakelijk moet worden gehouden. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.
Hoofdelijke veroordeling van verweerders tot betaling van het daadwerkelijk te begroten bedrag aan kosten Verzoeker is er als gevolg van zijn opstelling zelf debet aan dat het niet tot een inhoudelijke beoordeling van de gestelde aansprakelijkheid is kunnen komen. Immers, door niets te stellen wordt de wederpartij de mogelijkheid ontnomen om in het deelgeschil inhoudelijk verweer te voeren. Dit brengt mee dat, gelet op de tekortschietende onderbouwing van het verzoek, het aantal aan de zaak bestede uren te hoog is, terwijl anderzijds het gehanteerde uurtarief bovenmatig voorkomt. De kantonrechter zal de kosten ex aequo et bono begroten op een bedrag van € 2.500,00, inclusief BTW.
Nu de kantonrechter de aansprakelijkheid van Otto Work Force en/of Tommy Hilfiger voor de gevolgen van het gestelde ongeval op basis van de thans voorliggende stukken niet heeft kunnen vaststellen, zal de verzochte veroordeling van Otto Work Force en/of Tommy Hilfiger tot voldoening van de kosten van dit deelgeschil aan [verzoeker] worden afgewezen.

Het is onverstandig om niet te verschijnen op een mondelinge behandeling. Dit geldt des te sterker als de verzoeker niet heeft voldaan aan zijn stelplicht. De rechter is creatief met de vertaling van tekortschieten van verzoeker in gematigde kostenbegroting.