Niet voldaan aan stelplicht toedracht bedrijfsongeval. Kosten gematigd begroot.

rechtbank Limburg, kantonrechter Venlo, 4 maart 2013, LJN: BZ3420
Bedrijfsongeval. Verzoeker heeft niet voldaan aan stelplicht t.av. toedracht. Aansprakelijkheid kan dus niet worden vastsesteld. Bij begroten worden uren en tarief gematigd. 
Verzoek Rechtbank
Te verklaren voor recht dat verweerders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het onderhavige bedrijfsongeval, waarna de schaderegeling in onderling overleg met (de verzekeraar van) verweerders te hand kan worden genomen. Naar de huidige stand van de jurisprudentie kan worden vastgesteld dat het niet aan de werknemer is om de toedracht van een arbeidsongeval aan te tonen c.q. te bewijzen. Dit ontslaat hem echter niet van zijn stelplicht. Om tot beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag te komen, dient de werknemer voldoende feiten te stellen teneinde de kantonrechter in de gelegenheid te stellen de aansprakelijkheidsvraag te beantwoorden. Aan de hand van de gegeven feiten en omstandigheden dient immers beoordeeld te kunnen worden of er schending is van de zorgplicht door de werkgever en of er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van i.c. [verzoeker].
Verzoeker heeft de toedracht van het bedrijfsongeval niet gesteld, laat staan onderbouwd. Nu [verzoeker] zelf niet ter zitting is verschenen, is er ook niet de mogelijkheid geweest om [verzoeker] zelf over het ongeval te bevragen, waardoor er wellicht meer duidelijk geworden zou kunnen zijn.
De kantonrechter kan niet anders dan concluderen dat [verzoeker] niet aan zijn stelplicht heeft voldaan en dat bij de huidige stand van zaken niet is vast te stellen of er sprake is van een bedrijfsongeval waarvoor Tommy Hilfiger en/of Otto Work Force aansprakelijk moet worden gehouden. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.
Hoofdelijke veroordeling van verweerders tot betaling van het daadwerkelijk te begroten bedrag aan kosten. (Het gevorderde bedrag of uurtarief blijkt niet uit de uitspraak) In casu is verzoeker zelf er als gevolg van zijn opstelling debet aan dat het niet tot een inhoudelijke beoordeling van de gestelde aansprakelijkheid is kunnen komen. Immers, door niets te stellen wordt de wederpartij de mogelijkheid ontnomen om in het deelgeschil inhoudelijk verweer te voeren.
Dit brengt mee dat, gelet op de tekortschietende onderbouwing van het verzoek, het aantal aan de zaak bestede uren te hoog is, terwijl anderzijds het door mr. J.M. Tromp gehanteerde uurtarief bovenmatig voorkomt. De kosten worden ex aequo et bono begroot op een bedrag van € 2.500,00, inclusief BTW.
Nu de kantonrechter de aansprakelijkheid niet heeft kunnen vaststellen, wordt de verzochte kosteneroordeling afgewezen.

Verzoeker heeft gegokt en (voorlopig) verloren. De redenering van verzoeker is op zich niet onbegrijpelijk. Het stellen van een bedrijfsongeval met letsel is in andere zaken wel degelijk voldoende geweest. Het lijkt vooral niet verstandig te zijn geweest dat verzoeker niet op de zitting verscheen…