Niet voldaan aan stelplicht verlies aan arbeidsvermogen: verzoek afgewezen *

rechtbank Rotterdam 20 april 2011, LJN: BQ1833

Verzoekster is op fiets aangereden door bij Allianz (verweerster) verzekerde automobilist. Aansprakelijkheid is erkend. Blijvend letsel. Allianz betwist dat er aan het ongeval toe te rekenen verlies aan arbeidsvermogen is.
Verzoekster wil dat wordt bepaald dat zij haar opleiding zonder ongeval zou hebben afgerond en bij afronding opleiding tot pensioen fulltime als maatschappelijk werkster was gaan werken.
De rechtbank stelt voorop dat de schade wegens verlies aan arbeidsvermogen moet worden vastgesteld aan de hand van een vergelijking van de huidige situatie met de inkomenssituatie die er zonder ongeval zou zijn geweest. Het gaat hierbij om de redelijke verwachting van de rechter omtrent toekomstige ontwikkelingen, waarbij geldt dat aan een benadeelde die blijvende letselschade heeft opgelopen geen hoge eisen kunnen worden gesteld m.b.t. het te leveren bewijs van toekomstige inkomsten. Dit laat onverlet dat de stelplicht en eventueel bewijslast betreffende het verlies aan arbeidsvermogen op de benadeelde rust. In het licht van de betwisting door verweerster van het bestaan van dergelijke schade is door verzoekster voorshands onvoldoende onderbouwd dat zij zonder ongeval de opleiding zou hebben afgerond. Verzoekster heeft vooralsnog niet voldaan aan haar stelplicht. Het verzoek wordt, als thans onvoldoende onderbouwd, afgewezen. Of verzoekster na afronding van de opleiding een (fulltime) baan als maatschappelijk werkster zou hebben kunnen vinden, hoeft dus niet te worden geoordeeld. Wel merkt de rechtbank ten overvloede op dat zij voorziet dat deskundige voorlichting en wellicht nadere bewijsvoering noodzakelijk zal zijn alvorens hierover kan worden beslist, hetgeen betekent dat van een snelle beslissing in een deelgeschilprocedure geen sprake kan zijn. De rechtbank begroot de kosten conform de specificatie.

De rechtbank zet duidelijk uiteen waarom niet aan de stelplicht is voldaan. De door verzoekster gemaakte deelgeschilprocedurekosten van ruim € 7.000,- worden begroot en dus (nog) niet toegewezen. Voor een deelgeschil gaat het om wel erg veel geld….