Observatierapport blijft niet buiten beschouwing wel veroordeling (!) in kosten (?)

LJN: BX7172, Rechtbank ‘s-Gravenhage , 415312
Letselschade. Deelgeschilprocedure. Verzoek strekkende tot buiten beschouwing laten van naar aanleiding van persoonlijk onderzoek opgesteld observatierapport en voortzetting buitengerechtelijke onderhandelingen afgewezen op grond van artikel 1019z Rv. De rechtbank begroot wel  de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv op € 3.814,69 en veroordeelt Nationale-Nederlanden tot betaling van deze kosten.In 2009 is betrokkene in opdracht van een aansprakelijke partij geobserveerd. Kennelijk levert dat op dat betrokkene meer kan dan hij zegt…

Eerst heeft betrokkene geprobeerd (bij de rechtbank Maastricht) een getuigenverhoor  op te starten. Dat verzoek is afgewezen . Onduidelijk waarom.

Vervolgens wordt dan bij een andere rechtbank een deelgeschil opgestart.


Verzoek

Rechtbank
 een beslissing te nemen ten aanzien van de waarde/juridische impact van het persoonlijk onderzoek, dat heeft geleid tot het observatierapport  De rechtbank is niet in staat om hierover te oordelen om dat verzoeker niet alle medische en arbeidskundige gegevens heeft ingebracht.
 te bepalen dat Nationale-Nederlanden ten onrechte de onderhandelingen met [A] heeft gestaakt  de rechtbank kan niet bepalen dat Nationale-Nederlanden gehouden is de onderhandelingen met [A] te hervatten. 
 te bepalen dat de inhoud van het observatierapport niet mag worden meegenomen in de verdere regeling van de schade en dat partijen de onderhandelingen dus kunnen hervatten  Gebleken is dat Nationale-Nederlanden zich ter onderbouwing van haar weigering om de schaderegeling te hervatten en verdere voorschotten te voldoen niet alleen beroept op de bevindingen uit het persoonlijk onderzoek, maar ook op de medische en arbeidsdeskundige bescheiden. Op basis van al deze informatie is Nationale-Nederlanden tot de conclusie gekomen dat de (subjectieve) klachten en gestelde beperkingen medisch niet kunnen worden geobjectiveerd en bovendien deels niet aan het ongeval te wijten zijn, dat [A] tot meer in staat wordt geacht dan waartoe hij zelf stelt in staat te zijn, dat de gestelde beperkingen bovendien niet stroken met de waarnemingen tijdens het persoonlijk onderzoek en dat [A] over zijn beperkingen opzettelijk onware verklaringen heeft afgelegd.
 een begroting te maken van de met het onderhavige deelgeschil gepaard gaande kosten conform de in het verzoekschrift opgenomen opgave en Nationale-Nederlanden – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad – te veroordelen in deze kosten Nu de aansprakelijkheid van Nationale-Nederlanden voor de gevolgen van het [A] overkomen ongeval vast staat, zal de rechtbank Nationale-Nederlanden als verzocht uitvoerbaar bij voorraad veroordelen tot betaling van de hiervoor genoemde kosten. derhalve in totaal een bedrag van € 3.814,69

De verzoeken lijken wat weinig scherp geformuleerd. De rechtbank formuleert dan de verzoeken maar zelf…  Ook stelt de rechtbank vast dat onvoldoende gegevens door de betrokkene zijn overgelegd. Niet goed te begrijpen is de veroordeling in de kosten, nu Nationale Nederlanden impliciet zegt dat zij fraude aan de orde acht en dus kosten en voorschotten (mogelijk) wil terugvorderen. Onder deze omstandigheden is een begroting van de kosten nog wel denkbaar (hoewel dat gezien de door de rechtbank vastgestelde ‘missers’ ook de vraag mag zijn) maar is veroordeling erg vreemd. Misschien moet NN maar beslag onder zichzelf leggen…. Is het nu werkelijk zo logisch dat rechtbanken dit soort verzoeken repareren en dat dan een specialistentarief wordt toegewezen?