Ongeval tijdens werk. Na descente (!) heftruckchauffeur aansprakelijk. Wel eigen schuld, maar vanwege billijkheid toch 100% vergoeding.

LJN: CA1271, Rechtbank Rotterdam , C/11/98527 / HA RK 12-2026
Voorval op bedrijfsterrein waarbij vrachtwagenchauffeur letsel oploopt, als gevolg waarvan vier vingers moeten worden geamputeerd. Vraag of de werkgeefster van de heftruckchauffeur, die de vrachtwagen van de chauffeur aan het lossen was, aansprakelijk is voor een fout van de heftruckchauffeur. Ter vaststelling van de toedracht wordt tijdens de mondelinge behandeling van het deelgeschil een descente gelast, waarna eindbeschikking is gewezen. Daarin wordt het beschikbare bewijs besproken en aan de hand daarvan de toedracht vastgesteld. Vervolgens wordt beoordeeld of sprake is van een fout van de heftruckchauffeur, (Ja) of de werkgeefster daarvoor aansprakelijk is (Ja) en of sprake is van eigen schuld. (ja, 50%, maar vanwege billijkheid 100% vergoeding.)
Verzoek Rechtbank
 [Verzoeker] verzoekt – na wijziging van zijn verzoek – op de voet van artikel 1019w Rv dat de rechtbank voor recht verklaart dat [verweerster 1] en Reaal gehouden zijn de schade die hij heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het ongeval op 24 juli 2009 te vergoeden.  [betrokkene 1] diende rekening te houden met de mogelijkheid dat [Verzoeker] de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zou nemen en diende met het oog daarop direct voorafgaand aan het achteruitrijden met de heftruck over zijn schouder te kijken waar [Verzoeker] zich bevond. Dit over de schouder kijken zou voor [betrokkene 1] niet bezwaarlijk zijn geweest, terwijl er – gelet op het in elkaars nabijheid verrichten van werkzaamheden – bij het nalaten daarvan een aanzienlijke kans was dat het tot een aanrijding tussen de heftruck en [Verzoeker] zou komen en dat dat – gegeven het gewicht en de massa van de heftruck – tot ernstige gevolgen voor hem zou kunnen leiden.
  eigen schuld?  4.23. [verweerster 1] beroept zich op (50%) eigen schuld van [Verzoeker] omdat hem een verwijt valt te maken van het feit dat hij zich niet heeft gehouden aan de aanwijzingen van [betrokkene 1]. [Verzoeker] betwist dat sprake is van eigen schuld.

4.24. In artikel 6:101 lid 1 BW is bepaald dat, wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, de vergoedingsplicht wordt verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Zo werkt zo’n deelgeschil wel als een snelkookpan. Descente met inspecteur arbeidsinspectie erbij… Die descente wordt kennelijk gelast bij de mondelinge behandeling op 10 oktober 2012 en vindt plaats op 30 januari 2013.
Lastig blijft de willekeur bij rechtbanken. Waar de rechtbank Rotterdam soms uitstraalt (en ook zegt) dat men deelgeschillen meteen wil beslissen is hier kennelijk wel degelijk een bijzondere tussenstap toegepast. praktisch, maar voor justitiabelen zou het wel prettig zijn indien er enige eenduidigheid in het beleid zou zijn.