Onvoldoende duidelijkheid over het causaal verband tussen het ongeval en de klachten

Rechtbank Midden-Nederland, 17 juni 2020
Achteropaanrijding met lage impact. Verzoekster wenst inschakeling arbeidsdeskundige en nadere bevoorschotting. Er zal eerst meer duidelijkheid moeten komen over het causaal verband tussen het ongeval en de klachten.
Verzoek Rechtbank
(1) moet meewerken aan het inschakelen van een arbeidsdeskundige en hetgeen verder naar de mening van de rechtbank noodzakelijk is voor een correcte afwikkeling van deze letselschadezaak.

(2) de verdere redelijke kosten ter vaststelling van de schade moet voldoen, waaronder mogelijk de kosten van één of meer deskundigenberichten;

(1/2) Op grond van de beschikbare gegevens staat het causaal verband tussen ongeval en klachten niet vast. Sprake van moeilijk objectiveerbare klachten. Enkele stelling dat de klachten er voor het ongeval er niet waren is onvoldoende. Verzoekster weigert medische gegevens 2 jaar voorafgaand aan het ongeval te verstrekken. Een brief gegeven waarin haar huisarts schrijft dat in de bedoelde periode de klachten die zij nu ervaart zich niet hebben voorgedaan is onvoldoende.

Een onderzoek door een medische deskundige ligt op dit moment meer voor de hand. Verzoekster is inmiddels uit dienst waardoor het doel van de re-integratie niet meer aan de orde was.

(3) de redelijke kosten van de door verzoekster in te schakelen medisch adviseur moet voldoen; (3) ASR moet redelijke kosten van een door verzoekster ingeschakelde medisch adviseur vergoeden.
(4) een aanvullend voorschot van € 5.000,00 moet betalen; (4) Geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding omdat het reeds betaalde voorschot (€ 4.000,00) niet in aanzienlijke mate overstijgt. Causaal verband tussen het ongeval en de belangrijkste schadepost nog niet duidelijk.
(5) de openstaande buitengerechtelijke kosten moet voldoen; (5) Redelijke kosten worden begroot op 12 uur. Globale beoordeling, niet in detail.
(6) een bedrag van € 6.936 als kosten van het deelgeschil (24 uur tegen een tarief van € 289,00) (6) Aantal uur gematigd tot 12, uurtarief gematigd tot € 225,00 ex btw, geen ruimte voor kantoorkosten. Verzoek om inschakeling arbeidsdeskundige geen kans van slagen.

Verzoekster kiest ervoor om geen inzage te geven in haar medische gegevens twee jaar voorafgaand aan het ongeval. De rechtbank weegt het privacybelang van verzoekster af tegen het belang dat de verzekeraar heeft om die gegevens op te vragen. In deze casus weegt het belang van de verzekeraar zwaarder. Zonder aanvullende (medische) informatie zal de zaak echter in een impasse blijven zitten.