Onvoldoende medische gegevens waaruit blijkt dat sprake is van meer dan tijdelijke ongevalsgerelateerde klachten en beperkingen.

Rechtbank Gelderland
Verzoeker ervaart whiplash gerelateerde klachten. Allianz heeft een arbeidsdeskundige ingeschakeld en ook is medisch advies aangevraagd. Op basis van het medisch advies heeft Allianz haar standpunt met betrekking tot het causale verband herzien, daar sprake is van tijdelijke ongevalsgerelateerde klachten en beperkingen. Verzoek tot nadere bevoorschotting wordt afgewezen. Verder kunnen de redelijke buitengerechtelijke kosten niet vast worden gesteld. De kosten deelgeschil worden niet begroot.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(1) te bepalen dat Allianz middels periodiek adequate bevoorschotting de geleden en nog te lijden schade vergoedt;

(2) ten titel van voorschot op de geleden en nog te lijden schade Allianz te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 28.000,-, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag.

(3) te bepalen dat Allianz is gehouden alsnog mee te werken aan een traject bij Winnock of een andere medische instelling;

(4) te beslissen dat Allianz (ernstig) is tekortgeschoten in de op haar rustende verplichting en daardoor ook schadeplichtig is jegens verzoeker;

(5) te beslissen dat Allianz gehouden is een voorschot te voldoen van € 17.000,- op de buitengerechtelijke kosten, dan wel een door de rechtbank vast te stellen voorschotbedrag;

 

(1) Allianz heeft de aansprakelijkheid erkend en is gehouden de geleden en nog te lijden schade te vergoeden. Het verzoek mist dan ook zelfstandige betekenis. Overigens is de toevoeging “periodiek middels adequate bevoorschotting” te onbepaald en zegt niets over de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen. Verzoek afgewezen.

 

(2) Er zijn nog onvoldoende medische gegevens voorhanden waaruit blijkt dat nog altijd sprake is van ongevalsgerelateerde klachten en beperkingen van verzoeker. De schade laat zich daardoor niet begroten waardoor niet kan komen vast te staan dat de schade het reeds betaalde voorschot van € 9.550,00 overschrijdt. Er bestaat geen grond om Allianz te veroordelen tot een nadere bevoorschotting. Verzoek afgewezen.

 

(3) Allianz heeft zich niet vastgelegd om mee te werken aan traject bij Winnock. Vanwege de onzekerheid omtrent het causaal verband valt de omvang van de verplichting van Allianz niet te bepalen. Verzoek afgewezen.

 

(4) Uit de stukken blijkt niet dat Allianz de schaderegeling heeft tegengehouden of willen frustreren. Het ontbreken van voldoende medische onderbouwing kan Allianz niet tegen worden geworpen, daar zij daarom steeds opnieuw heeft verzocht. Daarnaast is niet gebleken dat Allianz toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen door onvoldoende te bevoorschotten. Verzoek afgewezen.

 

(5) Uit de voorliggende stukken kan niet worden vastgesteld of de opgevoerde kosten te beschouwen zijn als redelijke kosten. Een nadere toelichting of onderbouwing ontbreekt en er bestaat onduidelijkheid omtrent bepaalde posten. Gelet op het reeds door Allianz betaalde bedrag van € 9.550,00 en gelet op de berekende schade wegens verlies aan verdienvermogen en kosten wegens fysiotherapeutische behandelingen met een eigen risico gaat de rechtbank er vanuit dat in het door Allianz betaalde bedrag ook reeds een bedrag aan buitengerechtelijke kosten is betaald. Er bestaat derhalve geen aanleiding tot betaling van een aanvullend (voorschot)bedrag.

(6) de kosten van de behandeling van het deelgeschil te begroten en Allianz te veroordelen dit bedrag aan verzoeker te voldoen. De verzoeken 1 tot en met 4 zijn onnodig ingesteld aangezien een advocaat, zeker een advocaat met specialistentarief, had moeten voorzien dat de verzoeken niet toewijsbaar werden geacht zonder (nadere) medische onderbouwing dan wel nader deskundigenonderzoek. Dit geldt ook voor verzoek onder 5, waar te weinig inzicht is gegeven in de betaalde voorschotten. De begroting van de kosten wordt derhalve afgewezen.