Partijen gebonden aan op gezamenlijk verzoek uitgebrachte deskundigenrapporten

Rechtbank Gelderland, 22 maart 2022
Gedurende de schadebehandeling worden op gezamenlijk verzoek expertises verricht door een kinderneuroloog en een neuropsycholoog. (Verweerster) kan zich niet vinden in de uitkomst van deze onderzoeken.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekers) verzoeken de rechtbank om:

(1) voor recht te verklaren dat de conclusies van de deskundigen als uitgangspunt moet dienen bij de verdere behandeling;

Verweerster kan zich niet vinden in de rapportage van de neuroloog omdat de voorgeschiedenis van de (minderjarige) onvoldoende is meegenomen in de beoordeling. Voor het ongeval zou (minderjarige) al problemen hebben m.b.t. gedrag, concentratie, tempo, enz. (Minderjarige) zou dyslectisch zijn en voor het ongeval al een voorkeur hebben voor de praktijk i.p.v. theorie. Als gevolg van het ongeval ontstane neurocognitieve beperkingen, met de consequenties voor ontwikkeling en carrière, is niet vast komen te staan, aldus (verweerster).

De rechtbank wijst het verzoek toe: geen zwaarwegende of steekhoudende bezwaren. Neuroloog heeft in zijn beoordeling voldoende rekening gehouden met de informatie over de voorgeschiedenis. Overige stellingen worden onvoldoende onderbouwd. Niet gebleken is dat relevante beschikbare informatie buiten beschouwing is gelaten door deskundige. Dat de beoordeling van de deskundige – in de visie van een partij – onvoldoende (gemotiveerd) is, maakt niet dat er voldoende grond is om de rapportage terzijde te schuiven.

(2) voor recht te verklaren dat partijen mee dienen te werken aan het stellen van aanvullende vragen. Er is één onderdeel van het rapport van neuroloog wat niet duidelijk is: het percentage BI en hoe de deskundige tot dit gekomen is. Verduidelijking is nodig: AMA guides zijn wellicht niet goed toegepast. Toewijzing van het subsidiaire verzoek.
(3) de kosten te begroten en (verweerster) te veroordelen in deze kosten. Verzoek: 44 uur x € 250,- x 21% BTW en het griffierecht (€ 13.619,00). Tijdsbesteding is buitenproportioneel, rechter matigt het aantal uur tot 29. Het verzoekschrift bevat onder meer een beschrijving van een deskundigentraject, wat in deze kwestie niet in geschil is.

Begroting: 29 uur x € 250,- x 21% BTW en het griffierecht (€ 9.081,50). Aansprakelijkheid is erkend, dus ook een veroordeling.

Bovengenoemde uitspraak laat zien dat het altijd goed is om te blijven kijken naar de (concept)rapportages van deskundigen: is het wel logisch wat er wordt beschreven? Ook de rechter ziet de punten waar (verweerster) mee ‘kampt’. Desalniettemin zijn partijen – in beginsel – wel gebonden aan deskundigenrapportages, tenzij het echt niet kan wat er is beschreven (en daar is geen sprake van).