Rapport neuroloog prevaleert boven rapport neuropsycholoog: geen ongevalgevolg

rechtbank Amsterdam 9 december 2010, LJN: BP1580

Verzoekster is slachtoffer geworden van verkeersongeval. Aansprakelijkheid voor de ongevalschade is erkend door WAM-verzekeraar Allianz. Een neuropsycholoog en een neuroloog hebben voorlopig deskundigenberichten uitgebracht. De neuropsycholoog  stelt dat de cognitieve functiestoornissen zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van een whiplash of een hersentrauma, ontstaan door het ongeval. De neurloog stelt dat er noch een whiplash noch een hersentrauma is gediagnosticeerd. 
Verzoekster wil dat de rechtbank beslist dat vastststaat dat de door de neuropsycholoog vastgestelde afwijkingen in oorzakelijk verband staan tot het ongeval en dat Allianz de kosten van deze procedure, door haar begroot op € 7.035,24, dient te dragen. Allianz voert verweer.
De rechtbank oordeelt dat de bevindingen van de neuropsycholoog geen steun vinden in de bevindingen van de neuroloog. Daarmee is dus niet komen vast te staan dat de cognitieve functiestoornissen in oorzakelijk verband staan tot het ongeval. Het verzoek wordt afgewezen. Omdat de aansprakelijkheid is erkend, dienen de kosten van deze procedure ondanks de afwijzing van het verzoek voor rekening van Allianz te komen. De kosten zijn in redelijkheid gemaakt, aangezien ze zijn gemaakt om een geschilpunt te laten beslechten en partijen in staat te stellen tot een buitengerechtelijke afwikkeling te komen. De hoogte van de kosten is redelijk, de rechtbank honoreert de begroting van verzoekster.

De rechtbank maakt duidelijk dat de bevindingen van de neuroloog in dit geval bepalend zijn en dat de cognitieve problemen dus geen ongevalgevolg zijn. Het kost Allianz wel veel geld om dit voor haar gunstige oordeel te krijgen… Dit nodigt uit tot “alles maar proberen”, de belangenbehartiger krijgt immers toch ruimhartig betaald.