Rapportage van bij voorlopig deskundigenbericht benoemde deskundige bindend? Ja (natuurlijk…dus waarom nog kosten?)

LJN: BX7945, Rechtbank Utrecht , 327497 / HA RK 12-348
(Voorlopig) deskundigenbericht dient als uitgangspunt voor de verdere schadeafwikkeling en niet de daarna uitgebrachte rapportage van partijdeskundige. Die vraag had verzoeker al eerder in een verzoekschrift voorlopig deskundigen onderzoek voorgelegd en daarbij had hij ongelijk gekregen. Toch (een beetje) kosten…. Bij beschikking van 16 april 2008 heeft rechtbank het verzoek van [verzoekster] opnieuw een orthopedisch chirurg als deskundige te benoemen, afgewezen. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat reeds een onderzoek door een door de rechtbank benoemde deskundige heeft plaatsgevonden en niet is gebleken dat er sinds begin 2005 veranderingen zijn opgetreden in de medische situatie van [verzoekster]. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat ontevredenheid naar aanleiding van de uitkomst van het reeds verrichte onderzoek en het niet beantwoord zijn van nadere vragen onvoldoende reden vormt om opnieuw een onderzoek met dezelfde vraagstelling te laten verrichten door een andere deskundige.
Verzoek  Rechtbank
 te bepalen dat de bevindingen en conclusies zoals neergelegd in het conceptrapport van de expertiserend orthopeed De Waal Malefijt niet als uitgangspunten voor de verdere juridische beoordeling van deze letselschadeclaim kunnen dienen;  De bezwaren van [verzoekster] betreffen grotendeels procedurele argumenten, welke echter af stuiten op hetgeen de rechtbank hieromtrent in het kader van de voorlopige deskundigenberichtprocedure reeds (diverse malen) heeft beslist. Dit betekent dat [verzoekster] in zoverre niet in haar verzoek kan worden ontvangen. … Nu derhalve een deugdelijke onderbouwing van de inhoudelijke kritiek ontbreekt, is in zoverre geen sprake van voldoende zwaarwegende en steekhoudende argumenten tegen de inhoud van het rapport van De Waal Malefijt. Het eerste verzoek wordt daarom afgewezen.
 te bepalen dat voor de verdere medisch-causale beoordeling van dit geschil, …, de partijrapportage van de Gast als uitsluitend uitgangspunt heeft te dienen;  De gronden waarop de rechtbank het eerste verzoek van [verzoekster] heeft afgewezen impliceren dat het verzoek om te bepalen dat de rapportage van De Gast als uitgangspunt moet dienen voor de schadeafwikkeling niet kan worden toegewezen, nog los van de omstandigheid dat deze rapportage enkel is opgesteld in opdracht van [verzoekster] en De Gast derhalve als partijdeskundige dient te worden aangemerkt.
 [verweerster] te veroordelen de buitengerechtelijke kosten, tot heden in totaal begroot op een bedrag van € 22.159,40, te vergoeden. In het onderhavige geval heeft [verzoekster] met betrekking tot de te beslissen geschilpunten argumenten naar voren gebracht die ook al in de voorlopige deskundigenberichtprocedure zijn gebezigd en door de rechtbank in dat kader zijn afgedaan. Een groot deel van het verzoek en dus de tijd die met het opstellen daarvan nodig was, is daarom evident nutteloos geweest. De met deze tijd gemoeide kosten zal de rechtbank dan ook niet begroten nu deze de dubbele redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan. [verweerster] is daarnaast van mening dat het aantal aan de zaak bestede uren overdreven is, terwijl daarnaast ten onrechte een uurtarief van € 290,00 wordt gehanteerd terwijl uit de overgelegde declaraties blijkt dat het uurtarief € 215,00 is. De …, redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW zullen door de rechtbank worden begroot op 5 uur x een uurtarief van € 215,00, zijnde het uurtarief dat volgt uit de onderliggende declaraties, derhalve op € 1.075,00 (inclusief BTW), een en ander te vermeerderen met het griffierecht van € 267,00.
 tegenverzoek inhoudende dat de rechtbank voor recht verklaart dat de rapportage van de op verzoek van partijen door de rechtbank benoemde deskundige De Waal Malefijt uitgangspunt moet zijn bij de schadeafwikkeling.  Hetgeen de rechtbank hiervoor onder. 4.3. tot en met 4.5. heeft overwogen betekent voor het tegenverzoek van [verweerster] dat dit kan worden toegewezen.

Verzoeker blijft doorgaan met het indienen van dezelfde vragen. Heeft al een keer ongelijk gekregen en krijgt (dus) weer ongelijk. Moet er dan echt een kostenveroordeling komen (ook al is die sterk gematigd) of wordt het misschien tijd om de verwerende partij wat kosten terug te geven…