Rood licht genegeerd, door slagboom geraakt. Geen gebrekkige zaak, wel 6:162 BW aansprakelijkheid. Eigen schuld 50%.

rechtbank Utrecht 19 december 2012, LJN: BY7764
Verzoekster negeert bij uitgang ziekenhuisterrein rood stoplicht en wordt geraakt door dalende slagboom. Geen gebrekkige zaak, ziekenhuis wel aansprakelijk o.g.v. 6:162 BW. Er is 50% eigen schuld (voorafgaand aan deelgeschilprocedure had ziekenhuis voor 40% aansprakelijkheid erkend).
Verzoek Rechtbank
Ontvankelijkheid Naar aanleiding van het verweer van St. Antonius c.s. dat geen sprake is van een deelgeschil heeft [verzoekster] ter zitting toegelicht dat het petitum per abuis is geformuleerd als ware het een bodemprocedure. De aansprakelijkheidsvraag leent zich voor behandeling in de deelgeschilprocedure, nu deze vraag op basis van de thans beschikbare stukken kan worden beantwoord en nadere bewijslevering door middel van getuigen niet noodzakelijk is.
Te verklaren voor recht dat St. Antonius c.s. volledig aansprakelijk is voor het [verzoekster] op 19 februari 2011 overkomen ongeval, althans voor een in goede justitie te bepalen percentage.Te verklaren voor recht dat St. Antonius c.s. de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade van [verzoekster] in verband met het ongeval van 19 februari 201 dient te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Gebrekkige zaak?
Het feit dat de slagboom ook opengaat voor een scooter, hoewel de uitgang via de slagboom daar niet voor is bedoeld,  maakt op zichzelf niet dat sprake is van een gebrekkige zaak. De slagboom is immers beveiligd door de werking van het stoplicht, waardoor het ook voor een scooterrijder duidelijk kan zijn dat pas bij groen licht mag worden doorgereden. Op de door [verzoekster] overgelegde filmopname is te zien dat wanneer de scooter zich opstelt op de detectielus, zoals de bedoeling is, de slagboom geheel open gaat. De tijd die verstrijkt vanaf het moment dat de slagboom geheel is geopend, tot het moment dat deze weer naar beneden komt, is voldoende om de slagboom veilig te kunnen passeren. Er kleefde dus geen gebrek kleefde aan de slagboom en St. Antonius is niet op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk voor de schade die [verzoekster] heeft geleden als gevolg van het feit dat zij is geraakt door de slagboom.

Aansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW?
Het verwijt dat St. Antonius geen zorg heeft gedragen voor een veilige toe- en uitgang van het parkeerterrein van het ziekenhuis, omdat niet duidelijk is dat de uitgang via de slagboom niet voor scooters is bedoeld, treft doel. Nu de slagboom niet geschikt is voor het gebruik door (brom)fietsers, diende St. Antonius door het geven van duidelijke aanwijzingen, te voorkomen dat (brom)fietsers gebruik maken van de route die via de slagboom voert. [Verzoekster] kon zonder daarvan door enig ge- of verbodsbord te worden weerhouden, het ziekenhuisterrein oprijden via de route met de slagboom. Het is logisch dat zij op de terugweg dezelfde route nam als die waarlangs zij was binnengekomen, ditmaal via de met een slagboom beveiligde uitgang. Op deze route stond geen ge- of verbodsbord waaruit [verzoekster] kon opmaken dat zij als (brom)fietser deze route via de slagboom niet diende te nemen. De conclusie is dat St. Antonius heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die van haar in het maatschappelijk verkeer verwacht mag worden. Daarmee staat vast dat St. Antonius onrechtmatig heeft gehandeld. St. Antonius is dan ook in beginsel aansprakelijk voor de schade die [verzoekster] heeft geleden als gevolg van het feit dat de slagboom haar heeft geraakt.

Eigen schuld
verzoekster] had het bij de slagboom geplaatste verkeerslicht in acht moeten nemen, maar heeft het rode stoplicht genegeerd. Dit is een fout op grond waarvan de rechtbank tot een percentage van eigen schuld komt van 50%.
De rechtbank zal het verzoek van [verzoekster] in zoverre toewijzen dat de rechtbank bepaalt dat St. Antonius c.s. voor 50% aansprakelijk is voor de schade die [verzoekster] heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het ongeval dat heeft plaatsgevonden op 19 februari 2011.

Veroordeling van St. Antonius c.s. in de kosten van het deelgeschil. De rechtbank begroot de kosten van het deelgeschil op € 1.852,50 (9,5 uur x € 195,00), exclusief BTW en bepaalt dat St. Antonius c.s. daarvan een bedrag van € 926,25 (50% van € 1.852,50) dient te vergoeden. De rechtbank veroordeelt niet tot betaling van dit bedrag. Medirisk heeft namelijk reeds € 2.500,00 aan buitengerechtelijke kosten betaald. In de nota van 14 maart 2012 is een groot deel van de kosten voor het verzoekschrift inbegrepen en mede gelet op het feit dat St. Antonius c.s.St. Antonius c.s. 50% van alle buitengerechtelijke kosten is verschuldigd, staat nu niet vast welk bedrag van de kosten van het deelgeschil reeds is betaald.

Aangezien het ziekenhuis bereid was om schade voor 40% te vergoeden, heeft dit deelgeschil verzoekster niet veel verder gebracht. Het is goed mogelijk dat de voor haar rekening blijvende procedurekosten hoger zijn dan het effect van de 10% lagere eigen schuld.