Schade-afhandeling erkende medische fout: verzoek om vergoeding buitengerechtelijke kosten afgewezen

Rechtbank Oost Brabant 21 februari 2017
Na een medische fout wordt aansprakelijkheid erkend. De schade lijkt overzichtelijk, maar het proces om te komen tot een regeling verloopt erg moeizaam. In de visie van de rechtbank ligt dat vooral aan de zijde van (de advocaat van) verzoekster en dat rechtvaardigt geen verdere vergoeding van kosten. Dat was zo evident dat ook geen kosten in deelgeschil worden toegewezen.
Verzoek Rechtbank
het ziekenhuis te veroordelen tot betaling van een aanvullend voorschot van € 11.387,31 ter zake van buitengerechtelijke kosten,  Een geschil over de aanvullende bevoorschotting van buitengerechtelijke kosten is in deelgeschil te beantwoorden.In dit geval is er echter geen reden om te oordelen tot een verdere bevoorschotting gezien de beperkte schade en de reeds vergoede kosten. Van een bedrag van € 10.500,-is ongeveer € 6000,-à € 7000,-bestemd voor kosten buiten rechte.

De rechtbank stelt vast dat de in het verzoekschrift geschetste gang van zaken niet overeenkomt met de feiten.

Waar het gaat om kosten die samenhangen met het aangevraagde voorlopig deskundigenbericht behoren die niet onder de gewone buitengerechtelijke kosten te vallen. Het verzoek wordt op dit punt afgewezen.

 

de kosten van het deelgeschil te begroten op een bedrag van € 4.713,55 en het ziekenhuis te veroordelen tot betaling hiervan met rente Gelet op de hiervoor door de rechtbank gegeven motivering voor de afwijzing van de vordering, …, was voorzienbaar dat deze vordering geen enkele kans van slagen had. Het verzoek is daarom onterecht ingesteld en de kosten daarvan komen niet voor vergoeding in aanmerking.
het ziekenhuis te veroordelen tot vergoeding van het griffierecht dat wordt/is geheven in verband met dit verzoek in deelgeschil te vermeerderen met de wettelijke rente  Verwijzend naar de rechtsoverwegingen 4.8 en 4.12 zal ook dit verzoek worden afgewezen.
het ziekenhuis te veroordelen tot vergoeding van het griffierecht dat wordt/is geheven in verband met het verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenonderzoek (zaak C/01/311487 / EX RK 16-155).  Verwijzend naar de rechtsoverwegingen 4.8 en 4.12 zal ook dit verzoek worden afgewezen.

De indruk ontstaat dat de rechtbank het bepaald niet plezierig vond dat in het verzoekschrift de gang van zaken onder zit voorgesteld als deze in werkelijkheid was. Dat is ook niet onbegrijpelijk. De wet vereist in het verzoekschrift een zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen over de vordering.De rechtbank schrijft wat dit betreft: In haar verzoekschrift heeft [naam rechthebbende] daarvan een onvolledig beeld geschetst. Op basis van de beschrijving die het ziekenhuis van dat traject heeft gegeven en de stukken die het ziekenhuis daarbij heeft overgelegd, concludeert de rechtbank dat de handelwijze van mr. Leemhuis in de buitengerechtelijke onderhandelingen niet erg constructief is geweest. Dat spreekt voor zich.