Schending zorgplicht werkgever i.v.m. het door werkgever ondeugdelijk ter beschikking gestelde materiaal.

Rechtbank Den Haag, 8 februari 2017
Sprake van een arbeidsongeval. Bij het met hoge druk inblazen van glasvezeltubes in een leiding, schoot de luchtslang bij de compressor van de slangpilaar los waardoor de slangklem in het bovenbeen van (verzoeker) komt. Dit kon volgens de Arbeidsinspectie gebeuren doordat een verkeerde slangklem werd gebruikt. (Verzoeker), uitgeleend aan (verweerder), stelt verweerder aansprakelijk o.g.v. art. 7:658 lid 4 jo. lid 1 BW.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt uitvoerbaar bij voorraad, voor recht te verklaren dat:

(1) (Verweerder) aansprakelijk is jegens (verzoeker) voor alle geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade als gevolg van het ongeval

(Verweerder) stelt dat zij de in redelijk te treffen voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. (Verzoeker) is ervaren en verantwoordelijk voor het juist (laten) aansluiten van de luchtslang op de compressor. Voorts had de verhuurder van (verzoeker) de handleiding en een veiligheidskabel dienen te leveren. Tevens stelt (verweerder) dat de enige oorzaak voor het ontstaan van het arbeidsongeval gelegen is in de druk van de compressor, aangezien het door (verweerder) ter beschikking gestelde materiaal in orde was. Immers, de compressor stond na het ongeval ingesteld op 15 Bar -in plaats van de ‘normale’ 12 Bar- en was derhalve opgevoerd onder verantwoordelijkheid van (verzoeker).

De kantonrechter overweegt dat de luchtslang die aangesloten wordt op een compressor de druk moet kunnen verwerken die de compressor kan leveren, dat wil zeggen dat in casu een luchtslang op de compressor moest worden aangesloten die bestand is tegen een druk van 15 Bar. Gebleken is in ieder geval dat de luchtslang niet geschikt was voor een compressor die een druk van 15 Bar kan leveren. Dit betekent dat, anders dan (verweerder) meent, het door (verweerder) ter beschikking gestelde materiaal daarmee niet in orde was.

De verantwoordelijkheid die op (verzoeker) uit hoofde van zijn functie rust en de ruime werkervaring die hij op dit gebied heeft, brengen niet mee dat (verweerder) jegens (verzoeker) niet aansprakelijk is. Immers, zelfs indien de druk in afwijking van de werkinstructies is opgevoerd naar 15 Bar, dient de luchtslang deze druk te kunnen weerstaan zonder dat slangklem losschiet. Dit is een veiligheidsmaatregel die van (verweerder), als werkgever, verlangd mag worden ter voorkoming van ongevallen. (Verweerder) dient immers op grond van artikel 7:658 BW veilige werktuigen ter beschikking te stellen. De omstandigheid dat verhuurder heeft nagelaten (verzoeker) te wijzen op het gebruik van een veiligheidskabel, komt voor rekening en risico van (verweerder).

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is de kantonrechter van oordeel dat (verweerder) de op haar rustende zorgplicht uit art. 7:658 lid 1 BW heeft geschonden en jegens (verzoeker) aansprakelijk is voor de schade die hij als gevolg van het hem overkomen ongeval lijdt.

(2) met begroting van de kosten op € 2.953,82, nog te vermeerderen met het griffierecht. Gezien de aard van de zaak komt de aan de zaak bestede tijd en het gehanteerde uurtarief de kantonrechter redelijk voor. De kantonrechter zal de kosten dan ook zoals verzocht begroten op € 3.176,83 (voormeld bedrag van € 2.953,83 vermeerderd met het betaalde griffierecht van € 223,00). Aangezien het verzoek is toegewezen, komen de kosten van dit deelgeschil voor vergoeding in aanmerking.

In bovenstaande gevallen zal de werkgever de schade moeten betalen, tenzij de werkgever aantoont dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht -waarvoor de werkgever een inlichtingen- en een onderzoeksplicht heeft- of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In casu is de kantonrechter van mening dat het door (verweerder) ter beschikking gestelde materiaal niet deugdelijk is. De beoordeling of de werkgever voldaan heeft aan de inlichtingen- en onderzoeksplicht en of de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld door de compressor op te voeren, blijft hierbij buiten beschouwing.