Schending zorgplicht werkgever, ondanks dat de (exacte) toedracht niet kan worden vastgesteld.

Rechtbank Midden-Nederland, 5 september 2018
(Verzoeker) is in dienst bij (verweerder) als vrachtwagenchauffeur. Na een nacht in een vrachtauto geslapen te hebben, wordt hij de volgende morgen onwel. In het ziekenhuis constateert men een lichte koolmonoxide vergiftiging.

In deze deelgeschilprocedure stelt (verzoeker) zijn inmiddels oud-werkgever aansprakelijk o.g.v. art. 7:658 lid 1 BW.

De rechter wijst het verzoek toe. Achteraf gezien is de toedracht van het voorval niet vast komen te staan, maar (verzoeker) heeft voldoende aan kunnen tonen dat hij schade heeft geleden tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden. Dat de werkgever niet kan aantonen dat zij in de concrete situatie aan haar zorgplicht heeft voldaan, komt voor haar risico.

Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt dat de kantonrechter voor recht verklaart dat:

(1) (verweerder) ten opzichte van hem aansprakelijk is voor de door hem geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade als gevolg het hem overkomen ongeval.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat (verzoeker) de stelling dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden voldoende onderbouwt. Het staat vast dat (verzoeker) de nacht in de cabine van de vrachtwagen heeft doorgebracht, dat hij de volgende ochtend onwel is geworden en dat in het ziekenhuis een lichte koolmonoxidevergiftiging geconstateerd is. De brandweer heeft tevens een concentratie koolmonoxide gemeten in (de buurt van) de vrachtwagen.

De vraag op welk moment (verzoeker) precies onwel is geworden (onmiddellijk nadat hij uit de cabine van de vrachtauto stapte of enige tijd later, nadat hij had gedoucht), is daarbij niet van doorslaggevend belang. Er zijn geen andere oorzaken gevonden voor het onwel worden van (verzoeker).

In de procedure komt naar voren dat het onduidelijk is of er in de cabine – waar (verzoeker) de nacht doorbracht – sprake was van een verhoogd koolmonoxide-gehalte. Ten tijde van het voorval was er geen standkachel in de vrachtwagen aanwezig. Echter, deze standkachel bevindt zich onder de cabine van de vrachtwagen; het bedieningspaneel blijft nog wel intact.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat er concrete aanwijzingen zijn dat (verweerder) niet aan haar zorgplicht heeft voldaan omdat (verzoeker) is blootgesteld aan een te hoog koolmonoxide gehalte. De omstandigheid dat (verweerder) niet kan aantonen dat hij in deze concrete situatie aan zijn zorgplicht heeft gedaan, omdat achteraf niet meer met zekerheid kan worden vastgesteld, of er sprake was van een verhoogd koolmonoxide in de cabine en zo ja, hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan, moet in de gegeven omstandigheden voor haar risico blijven.

(2) (verweerder) te veroordelen in de kosten van het deelgeschil. (Verzoeker) maakt aanspraak op een bedrag van € 20.111,17 (32 uur x tegen een uurtarief van € 490,00 x 6% kantoorkosten x 21% BTW). Verweerder voert verweer, tegen zowel het aantal bestede uren en het uurtarief.

De kantonrechter zal bij de begroting uitgaan van een uurtarief van € 245,00. Deze zaak betreft naar het oordeel van de kantonrechter een niet per definitie eenvoudig deelgeschil, maar is ook niet dermate complex dat dit een tijdsbesteding van 32 uren rechtvaardigt. De met de opstelling van het verzoekschrift en de verdere behandeling van de zaak gemoeide, redelijke kosten zullen door de kantonrechter dan ook worden begroot op € 6.363,75 (20 uur x € 245,00 x 6% kantoorkosten x 21% BTW + griffierecht van € 79,-).

Deze beschikking laat nogmaals zien dat het voor een werkgever – in een ‘7:658-zaak’ – lastig is om aan te tonen dat er voldaan is aan de zorg- en veiligheidsverplichtingen van de werkgever. Het is aan de werkgever om – ook in een concrete situatie – aan te tonen dat er voldaan is aan de zorg- en veiligheidsverplichtingen. Wanneer zij hier niet in slaagt – ook al is de exacte toedracht niet duidelijk geworden – dan komt dat voor haar risico.

Verder is het opvallend dat de rechtbank zowel het aantal bestede uren (van 32 naar 20) en het uurtarief (van € 490,– naar € 245,–) wijzigt.