Smartengeld wegens geamputeerde pink, rechtbank wijst minder toe dan al is betaald…

rechtbank Zutphen 2 december 2010, LJN: BO7282

Verzoekster is in het ziekenhuis aan pink behandeld. Dit heeft erin geresulteerd dat in ander ziekenhuis pink moest worden geamputeerd. Voorlopig deskundige dr. M. Heeg heeft geoordeeld dat artsen verwijtbaar hebben gehandeld. Het ziekenhuis heeft geen aansprakelijkheid erkend. Wel is € 7.500,= inzake immateriële schade, € 10.000,= inzake kosten rechtsbijstand en € 3.500,= als slotuitkering betaald.

Verzoekster eist € 30.000,= immateriële schadevergoeding, ruim € 23.000,= vergoeding rechtsbijstandkosten en veroordeling van het ziekenhuis in de kosten van het deelgeschil.

Het ziekenhuis stelt dat het verzoek moet worden afgewezen omdat de aansprakelijkheid niet vast staat en hierover geen oordeel wordt gevraagd in het deelgeschil. De betaalde bedragen zijn volgens ziekenhuis ruim voldoende. Indien de rechtbank tot het oordeel zou komen dat verzoekster met het betaalde totaalbedrag van € 21.000,= schadeloos is gesteld, zou de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst mogelijk kunnen zijn. Indien de rechtbank echter zou oordelen dat aanzienlijk hogere bedragen zijn verschuldigd, moet eerst de aansprakelijkheidsvraag worden beantwoord en betreft het geen deelgeschil.

Veronderstellenderwijs dat het ziekenhuis aansprakelijk is, stelt de rechtbank de immateriële schade (op basis van de ANWB Smartengeldgids 2009) en buitengerechtelijke rechtsbijstandkosten (gelet op het feit dat het slechts gaat om immateriële schade) vast op de door het ziekenhuis hiervoor betaalde bedragen. Deze beslissing kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. De rechtbank begroot de kosten van de deelgeschilprocedure aan de kant van verzoekster op ruim € 2.200,= en veroordeelt het ziekenhuis tot betaling van deze kosten.

Door de aansprakelijkheidsvraag niet voor te leggen in dit deelgeschil, liep verzoekster het risico dat de rechtbank niet over het verzoek zou oordelen. Door de pragmatische opstelling van het ziekenhuis is het echter zover niet gekomen.
Indien het ziekenhuis verweer had gevoerd tegen de gevorderde veroordeling in de kosten van de procedure, zouden die kosten wellicht voor rekening van verzoekster zijn gebleven.
In ieder geval weer snel duidelijkheid… Ook uit deze beschikking blijkt dat de deelgeschilprocedure een vlot instrument is bij letselschadezaken.