Sterilisatie zonder (bewuste) toestemming: ziekenhuis aansprakelijk

rechtbank ‘s-Gravenhage 22 januari 2011, LJN: BO9396

Verzoekster heeft, nadat gedurende lange tijd was getracht om haar langs natuurlijke weg te laten bevallen, een (spoed)keizersnede ondergaan. Aansluitend aan de geboorte is zij gesteriliseerd. Verzoekster stelt dat sterilisatie zonder haar toestemming is uitgevoerd. Zij heeft ziekenhuis hiervoor op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld. Het ziekenhuis betwist aansprakelijkheid en stelt dat geen sprake is van een deelgeschil.
De rechtbank oordeelt dat ook over de aansprakelijkheidsvraag in een deelgeschilprocedure kan worden beslist. Het betreft een geschil aan het begin van het traject van de minnelijke onderhandelingen, die op de de aansprakelijkheidsvraag zijn vastgelopen. Het ziekenhuis stelt terecht dat een zaak waarin getuigen en deskundigen nodig zijn in beginsel niet geschikt is voor behandeling in een deelprocedure. Dit is in deze zaak echter niet nodig, zodat de zaak wel in deelgeschil wordt beoordeeld. De behandelend gynaecoloog is, zelfs als moet worden aangenomen dat verzoekster toestemming voor steralisatie heeft gegeven tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Het staat vast dat voorafgaand aan de keizersnede niet is gesproken over de mogelijkheid van sterilisatie. Hij had moeten betwijfelen of de toestemming wel overeenkwam met de wil van verzoekster. Hierbij is van belang dat zij onder invloed was van anesthetica, gespannen was over de gezondheid van haar kind en niet was voorbereid op een vraag over sterilisatie. Verder staat vast dat er geen medische noodzaak voor sterilisatie was.
De rechtbank verklaart voor recht dat het ziekenhuis door de onrechtmatige sterilisatie aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende geleden materiële en immateriële schade. 
Verzoekster heeft verzocht om veroordeling van het ziekenhuis in de kosten van deze procedure. Omdat de kosten geheel niet zijn onderbouwd kan de rechtbank het ziekenhuis slechts veroordelen tot vergoeding van het griffierecht.

Er is al snel sprake van een deelgeschil. Zonder onderbouwing van de in de deelgeschilprocedure gemaakte advocaatkosten kunnen die kosten niet worden verhaald!