Vordering inzake PIP-implantaten: geen deelgeschil, zaak te complex en als bodemzaak voorgelegd.

 Rechtbank Maastricht 22 mei 2013
Verzoek om ziekenhuis aansprakelijk te houden voor PIP-implantaten en tot vroordeling van gehele schade. Afgewezen, want het gaat niet om en deelgeschil, maar om een bodemzaak waarin alles zou moeten worden geregeld. Er waren verder geen onderhandelingen, laat staan gestaakte onderhandelingen. Verder zou diepgaand onderzoek nodig zijn voor bepaling aansprakelijkheid. Dat valt buiten deelgeschil.
Verzoek Rechtbank
 voor recht verklaart datde aansprakelijkheid van [ZIEKENHUIS] _ genoegzaam blijkt uit de thans voorhanden zijnde bewijsmiddelen, alle in on­derling verband en samenhang bezien, en dat nadere bewijsvoering in een bodemprocedure geen enkel belang dient;  Daarvoor is wel degelijk nader onderzoek nodig. Dat valt buiten deelgeschil.
 voor recht verklaart datde gezondheidsklachten van [VERZOEKSTER], zoals gesteld door haar medisch adviseur inde rapportage van 5juni2012 incausaal verband staan met de cosmetisch-medische ingrepen met PEP-implantaten;  Gehele geschil wordt voorgelegd, daardoor geen deelgeschil maar bodemzaak
 de schadebegroting ontleent aande bezoekrapportage van 28augustus 2012 van mr. [SCHADEREGELAAR] (namens [VERZEKERAAR]) en de schadeposten nader concretiseert conform de tabellenvan de Letselschaderaadter zake vergoeding huishoudelijke hulp, bijdrage gebrek zelfwerkzaamheid in en rondom de woning etc. Het smartengeld bepaalt op E 10.000,—, te verhogen met de wettelijke rente vanaf 19 april 2010, subsidiair vanafde datum van hetinleidende verzoekschrift van 21 januari 2013; Het hogergemelde bezoekverslag is geen verslaglegging van onderhande­lingen tussen partijen, maar is een door [VERZEKERAAR] opgesteld verslag, bedoeld om zoveel mogelijk feiten vast te leggen, opdat de herinnering daaraan niet door het verstrijkenvan de tijdverloren gaat.
de buitengerechtelijke kosten verhoogt met medische verschotten, te bepalen op E 6.356,— all-in; Verzoek volstrekt onterecht dus kosten afgewezen.
de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv begroot op E 3.860,50 + E 274,— (verschuldigd griffierecht), derhalve op €4.134,50 in totaal.  kosten aan de zijde van ziekenhuis ook, vberzoek was niet onrechtmatig….

Er zou wel een zuiver deelgeschil zijn geweest als verzoeker zich had beperkt tot -bijvoorbeeld- de aansprakelijkheidsvraag. Weliswaar ook dan een afwijzing, maar toch, de zaak is dan eenvoudiger en goedkoper en eigenlijk voor iedereen plezieriger. Dat rechtvaardigt toch dat er kostenveroordelingen ten nadele van de verzoeker worden uitgesproken. Het blijft nu wel erg drukken op de verwerende aansprakelijkheidsvrezekeraars.