Werkgever aansprakelijk voor werknemer die na overwerken over een hek klimt en schade oploopt

Rechtbank Oost-Brabant 31-10-2014
Een overwerkende werknemer klimt om acht uur ’s avonds via een prullenbak over het inmiddels gesloten hek en loopt dan letsel op. Hij wist dat er een sleutel beschikbaar was waarmee het hek gewoon open is. Hij wist dat het niet de bedoeling was om over het hek te klimmen. Toch is de werkgever aansprakelijk. Die had daar geen prullenbak moeten laten staan…en beter moeten instrueren en harder moeten waarschuwen.
Verzoek Rechtbank
 [werknemer] verzoekt de kantonrechter bij wijze van deelgeschil ex artikel 1019w-1019cc van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor recht te verklaren dat [werkgever] aansprakelijk is voor de door [werknemer] ten gevolge van het ongeval geleden materiële en immateriële schade. Gelet op deze feiten en omstandigheden diende [werkgever] er redelijkerwijs rekening mee te houden dat een werknemer, indien hij na het verrichten van overwerk voor een gesloten poort komt te staan, niet de moeite neemt alsnog de sleutelhouder te waarschuwen, gezien het tijdsbeslag dat daarmee gemoeid kan zijn en het ervaringsfeit dat een werknemer na het verrichten van overwerk in het algemeen zo snel mogelijk huiswaarts zal willen gaan. De door [werkgever] gestelde doch door [werknemer] betwiste omstandigheid, dat alle werknemers inclusief [werknemer] geïnstrueerd waren over, althans bekend waren met het geldende sleutelbeleid, doet daaraan onvoldoende af, evenmin als de waarschuwing die na het eerdere incident aan [R.] was gegeven.Gelet op de plaats waar [werkgever] ten tijde van het voorval de onderhavige prullenbak op haar bedrijfsterrein had gesitueerd (in de directe nabijheid van de poort) diende zij, in aanmerking genomen het eerder genoemde tijdsbeslag en ervaringsfeit, redelijkerwijs rekening te houden met de mogelijkheid dat een werknemer die voor een gesloten poort zou komen te staan, zich door de constructie van het hek niet zou laten weerhouden om daar, met gebruikmaking van de onderhavige prullenbak, overheen te klimmen. Naar tussen partijen vaststaat is het zonder gebruikmaking van de prullenbak niet mogelijk over het hek/de poort te klimmen.Een en ander leidt tot de slotsom dat [werkgever] ten tijde van het ongeval haar bedrijfsterrein niet zodanig had ingericht als redelijkerwijs nodig was om te voorkomen dat een werknemer bij het verlaten van het terrein schade lijdt. [werkgever] is daarom aansprakelijk voor de gevolgen van het [werknemer] overkomen ongeval.
 Tevens verzoekt [werknemer] de kantonrechter de kosten van de procedure te begroten en [werkgever] te veroordelen in deze kosten.[werknemer] heeft verzocht deze kosten te begroten op een bedrag van € 2.882,69 (inclusief btw, kantoorkosten en griffierecht).  Gelet op de omvang en het belang van deze zaak acht de kantonrechter zes uren ter voorbereiding van de zaak, waaronder begrepen het opstellen van het verzoekschrift, het overleggen met cliënt en voorbereiding van de mondelinge behandeling redelijk. De reistijd van de gemachtigde van [werknemer] wordt, nu hij op loopafstand van het gerechtsgebouw te Eindhoven kantoor houdt, beperkt tot een half uur (tegen 50% van het gebruikelijke uurtarief). Het uurtarief wordt vastgesteld op € 235,00 exclusief btw en inclusief kantoorkosten. Vermeerderd met het verschuldigde griffierecht (€ 77,00) worden de totale kosten dan begroot op € 2.422,89.

De door [werkgever] gestelde doch door [werknemer] betwiste omstandigheid, dat alle werknemers inclusief [werknemer] geïnstrueerd waren over, althans bekend waren met het geldende sleutelbeleid, doet daaraan onvoldoende af, evenmin als de waarschuwing die na het eerdere incident aan [R.] was gegeven.
Werknemer wist waar de sleutel van het hek was en had kennelijk eerder al te horen gekregen dat hij niet over het hek mocht klimmen…en toch doet hij dat. Inderdaad levert dat geen grove schuld op, maar het op basis van deze gegevens onvoldoende zorgplicht van een werkgever aannemen…? Natuurlijk, werknemer was aan het overwerken en daarmee zal de werkgever blij zijn…