Geringe Delta V, onterecht gebruik deelgeschil

Rechtbank Den Haag 24-2-2015
Minieme aanrijding maar toch klachten…Deelgeschil is niet geschikt om dan deskundigen aan de slag te krijgen, dat moet via de procedure van het voorlopig deskundigenonderzoek.
Verzoek Rechtbank
te gelasten dat AllSecur meewerkt aan de uitvoering van een nieuw Delta V-onderzoek door een ongevallenanalist en te bepalen dat de te benoemen ongevallenanalist zijn oordeel baseert op eigen onderzoek en bevindingen, en waarvan het persoonlijk bevragen van zowel [verzoekster] als [A] onderdeel dient uit te maken;  de vragen die verzoekster heeft kunnen alsnog aan het onderzoeksbureau worden voorgelegd 

Als bij [verzoekster] toch behoefte blijft bestaan aan een onafhankelijk deskundigenbericht zal [verzoekster] moeten verzoeken om een voorlopig deskundigenbericht. De deelgeschilprocedure leent zich daar niet voor. … Vast staat immers dat AllSecur van mening is de schade volledig te hebben afgewikkeld en geen noodzaak ziet tot nader onderzoek, noch voor wat betreft de Delta-V, noch medisch.

De conclusie is dan ook dat in deze procedure dezelfde vragen voorliggen als de vragen die in een procedure ex artikel 202 Rv beoordeeld dienen te worden, te weten de vraag of een deskundigenonderzoek gerechtvaardigd is en zo ja, de vraag door welke deskundige dit onderzoek dient te worden verricht en de vraag welke vraagstelling aan de deskundige dient te worden voorgelegd. Voor de behandeling van een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht bestaat reeds een passend procesrechtelijk instrument, specifiek bedoeld om te bewerkstelligen dat de rechter een deskundige benoemt, en de deelgeschilprocedure vormt hierop slechts een aanvulling. Bovendien kent de verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht eigen, van de deelgeschilprocedure afwijkende, regels ten aanzien van de vergoeding van kosten.

Gezien het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat, onder de gegeven omstandigheden, door de indiening van het onderhavige verzoek in een deelgeschilprocedure sprake is van een oneigenlijk gebruik van deze procedure. De onder 3.1.Ι. en 3.1.ΙΙ. en 3.1 III opgenomen verzoeken zullen dan ook worden afgewezen.

 te gelasten dat AllSecur meewerkt aan het inwinnen van een oordeel bij een onafhankelijk medisch deskundige;  zie hiervoor
 te beslissen dat AllSecur op grond van artikel 6:96 lid 2 BW de kosten van de onder I. en II. vermelde onderzoeken draagt;  zie hiervoor
 te bepalen dat AllSecur is gehouden aan [verzoekster] te betalen de door de rechtbank conform artikel 1019aa Rv nader te begroten redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW aan de zijde van [verzoekster].  Ook als het verzoek wordt afgewezen dient in beginsel op grond van artikel 1019aa Rv begroting plaats te vinden van de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die de schade door dood of letsel lijdt. Dit is alleen dán anders indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank sprake. In het licht van de huidige jurisprudentie lag de onderhavige beslissing zo voor de hand dat het indienen van het verzoek als volstrekt onterecht dient te worden geoordeeld. Nu de kosten bij de behandeling van het verzoek daarom niet voor vergoeding in aanmerking komen kan begroting van deze kosten achterwege blijven.

Het kost veel tijd en geld en het levert niets op. Da’s jammer, want ook de vorderende partij heeft hier niets aan…