Verzoek deskundigenbericht in deelgeschil. Dat kan (dus) niet…

LJN: CA2468, Rechtbank Den Haag , C/09/419307 / HA RK 12-257
Verzoek komt in wezen neer op een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht. Oneigenlijk gebruik deelgeschilprocedure. Verzoek volstrekt onnodig en onterecht ingediend, dus geen kostenbegroting en veroordeling.
Verzoek Rechtbank
 te bepalen dat Allianz gehouden is haar medewerking te verlenen aan het entameren van een medische expertise;  4.5.  De rechtbank wenst tot slot nog op te merken dat de procedure ex artikel 202 Rv onder de gegeven omstandigheden als efficiënter kan worden beschouwd dan de deelgeschilprocedure en dat het partijen vrij staat om, ook nog na benoeming van een deskundige door de rechtbank, de expertise – in verband met de aan een gerechtelijk deskundigenonderzoek verbonden kosten – verder in onderling overleg en buiten de rechtbank om te laten plaatsvinden.4.6.  Gezien het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat, onder de gegeven omstandigheden, door de indiening van het onderhavige verzoek in een deelgeschilprocedure sprake is van een oneigenlijk gebruik van deze procedure. Het onder I. opgenomen verzoek zal dan ook worden afgewezen.
 de aan de behandeling van het verzoek verbonden kosten te begroten op een bedrag van € 2.838,15 aan advocaatkosten, te vermeerderen met het griffierecht, en Allianz te veroordelen tot betaling van deze kosten.  4.8.  Zoals hiervoor reeds is overwogen komt het door [verzoeker] ingediende verzoek in wezen neer op een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht. Gebleken is reeds dat de deelgeschilprocedure niet bedoeld is voor een verzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek. Er bestond (en bestaat) een procesrechtelijk instrument dat duidelijk wel bedoeld is voor de behandeling van een dergelijk verzoek. Met de aanwending van de deelgeschilprocedure in plaats van de procedure tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht bestond dan ook een reëel risico dat de daarmee gepaard gaande werkzaamheden niet tot enig resultaat zouden leiden. De beslissing op dit punt lag naar het oordeel van de rechtbank zo voor de hand dat het indienen van het verzoek volstrekt onnodig en onterecht dient te worden geoordeeld. De kosten van de behandeling van het verzoek komen, gelet op het voorgaande, niet voor vergoeding in aanmerking. Begroting van deze kosten kan derhalve achterwege blijven.4.9.  Gelet op het voorgaande zal ook het onder II. opgenomen verzoek worden afgewezen.

Tja, iedereen weet het nu toch wel: niet vragen om deskundigen in een deelgeschil.. Wanneer gaan rechtbanken kosten toewijzen aan de verwerende partij?