Transitievergoeding meegenomen in hoogte van schadevergoeding

Rechtbank Den Haag, 16 april 2019
Werkgever is aansprakelijk voor een ongeval dat verzoeker in 2011 is overkomen. Verzoeker is in 2017 ontslagen nadat in 2015 een re-integratietraject was gestart. Verzoeker is in 2017 ontslagen vanwege arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar wil de transitievergoeding die door de werkgever is betaald naar aanleiding van het ontslag van verzoeker betrekken in de berekening van de schadevergoeding.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt (…) dat de rechtbank bij (…) beschikking te verklaren (…):

(1) primair voor recht verklaart dat een condicio sine qua non-verband ontbreekt tussen (…) de transitievergoeding (…) en het ongeval en dat daardoor deze transitievergoeding volledig buiten beschouwing dient te blijven bij de bepaling van de hoogte van de schade die Zürich namens Vialis aan [verzoeker] dient te vergoeden ter zake het ongeval,

subsidiair voor recht verklaart dat het niet redelijk is om de transitievergoeding van (…) die hij van Vialis heeft ontvangen, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, in mindering te brengen op de schadevergoeding die Zürich namens Vialis aan [verzoeker] dient te vergoeden ter zake het ongeval,

(1) Ongeval is een noodzakelijke voorwaarde geweest voor beëindiging dienstverband wegens arbeidsongeschiktheid. Er is causaal verband tussen ongeval en beëindiging dienstverband en transitievergoeding.

Rechtbank kijkt naar aard van de aansprakelijkheid (schuld/risico), aard van de schade, voorzienbaarheid (verzoeker was formeel beter gemeld, maar zat feitelijk thuis, geen noemenswaardige arbeidsprestatie en kreeg loon doorbetaald. Ontslag staat niet in een te ver verwijderd verband van het ongeval) en aard van het voordeel: transitievergoeding voorziet naar haar aard in een tegemoetkoming in de financieel nadelige gevolgen van de beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. Aard is vergelijkbaar met vergoeding van verlies aan arbeidsvermogen. Schadevergoedingsverplichting van Vialis strekt ertoe verzoeker zoveel mogelijk in de positie te brengen zonder ongeval. Zonder ongeval zou verzoeker geen transitievergoeding hebben ontvangen.

De transitievergoeding dient als schadebepalende factor bij de schadeafwikkeling te worden betrokken, althans als voordeel in mindering dient te worden gebracht op de geleden schade.

(2) en Zürich te veroordelen in de kosten van het geding conform de in het geding gebrachte begroting. (2) Gevorderde kosten doorstaan de dubbele redelijkheidstoets. Griffierecht, 29,1 uur, uurtarief € 260,00 te verhogen met kantoorkosten en btw in totaal € 10.529,64.

De rechter gaat er niet in mee dat verzoeker zowel schade in verband met verlies aan verdienvermogen krijgt als de transitievergoeding. De rechter neemt daarbij als uitgangspunt dat de transitievergoeding mede ziet op vermindering van inkomen. Verzoeker mag niet in een voordeligere positie terecht komen.