Uitgangspunten begroting schade VAV jeugdig slachtoffer. Inkomensniveau, parttime, geen WAJONG-voorbehoud, kosten NRL deels, begroot uurtarief € 200,–.

Beschikking rechtbank Den Haag 23 juli 201  rechtspraak.nl
Op 10-jarige leeftijd loopt voetgangster door rood licht. Botsing motorrijder met als gevolg ernstig hersenletsel. Vanwege de leeftijd van het slachtoffer is er aansprakelijkheid. Voor de berekening van de schade als gevolg van verlies van verdienvermogen behoort zo concreet mogelijk naar dit slachtoffer te worden gekeken.
Verzoek Rechtbank
het verlies van arbeidsvermogen vast te stellen op een bedrag van E 432.893,– en te bepalen dat Reaal dat bedrag aan [BETROKKENE] q.q. dient te betalen met het voorbehoud dat [BETROKKENE] q.q. bij een stelselwijziging van de WAJONG een aanvullende schadevergoeding zullen mogen vorderen;  De rechtbank is van oordeel dat zij met de thans voorhanden informatie de schade wegens verlies van verdienvermogen niet kan vaststellen en het deelgeschil zich onder de gegeven omstandigheden ook niet leent voor de door [BETROKKENE] q.q. voorgestane vaststelling van het verlies van arbeidsvermogen. Het verzochte zal daarom op dit punt afgewezen worden. Nu duidelijk is dat partijen van mening verschillen over een aantal uitgangspunten die nodig zijn om tot een begroting van de schade te komen, zal de rechtbank die uitgangspunten vaststellen.De rechtbank is dan ook van oordeel dat moet worden uitgegaan van een VMBO‑opleiding, iets onder gemiddeld niveau. Bij de vaststelling van hetdaarbij behorende verlies verdienvermogen dient te worden uitgegaanvan de NRL-indicateurJonggehandicapten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de jeugdschalen en een groeiperiode van 10 jaar. Gezien het verwachte opleidingsniveau (iets onder gemiddeld) dient het eindsalaris aan het eind van de groeiperiode te worden gesteld op modaal.Het voorgaande leidt ertoe dat als uitgangspunt heeft te gelden dat [BETROKKENE] van haar 17e tot en met haar 26e levensjaar fulltime zou hebben gewerkt, vervolgens van haar 27e tot en met haar 36e levensjaar niet en ten slotte vanaf haar 37e tot en met haar 67e levensjaar 50% zou hebben gewerkt.De rechtbank is met Reaal van oordeel dat het bij vergoeding van schade aan verlies van arbeidsvermogen in een voor de toekomst te betalen bedrag ineens, in beginsel niet past een voorbehoud te maken met betrekking tot een voor benadeelde mogelijke kwade kans.

de kosten van de berekening van het verlies van arbeidsvermogen conform de factuur van het NRL vast te stellen op een bedrag van E 1.836,17 inclusief 19% BTW en te bepalen dat Reaal dat bedrag aan [BETROKKENE] q.q. dient te betalen; Onder de gegeven omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat van de gevorderde kosten 1/3 deel, mitsdien een bedrag van E 612,06 (inclusief BTW), door Reaal dient te worden vergoed.

 de advocaatkosten van deze procedure vast te stellen op E 11.434,50 inclusief 21% BTW, dan wel op een door de rechtbank nader vast te stellen bedrag, en te bepalen dat Reaal dat bedrag aan [BETROKKENE] q.q. dient te betalen;  De rechtbank is van oordeel dat de omvangvan de gedeclareerde uren en het gehanteerde uurtarief gelet op de omvang en inhoud van het verzoekschrift en de mate van complexiteit vanhet deelgeschil bovenmatig zijn en zal het aantal uren matigen tot 12 uur en het uurtarief tot E 200,00. Dit betekent dat de kosten worden begroot op E 3.124,20 (12 x E 200,00 vermeerderd met kantoorkosten, BTW en het door [BETROKKENE] q.q. betaalde griffierecht van E 75,00).
  Reaal te veroordelen in de kosten van dit geding. Nu Reaal aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetongeval heeft erkend, zal de rechtbank bepalen dat Reaal de hiervoor genoemde kosten aan [BETROKKENE] q.q. dient te betalen.

In deze kwestie is heeft de eisende partij eerst op basis van eigen uitgangspunten rekenwerk laten doen. Die uitgangspunten worden niet aanvaard en dat betekent dat het rekenwerk ook niet nuttig is. Een stimulans voor éérst overleg en dan pas rekenen, want de kosten blijven nu deels voor rekening van het slachtoffer.