Valpartij op parkeerdek. Geen gebrekkige opstal, geen onrechtmatig handelen.

Rechtbank Noord-Nederland, 23 juli 2019
Terwijl hij achteruit loopt om zijn echtgenote parkeeraanwijzingen te geven, valt (verzoeker) van een opstaande rand achterover. De rechtbank komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een gebrekkige opstal waarvoor (verweerder 1) als bedrijfsmatig gebruiker aansprakelijk is (primaire stelling). Verder is er geen sprake van een onrechtmatige daad (subsidiaire stelling)
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank om bij beschikking te bepalen dat:

(1) (verweerders c.s.) volledig aansprakelijk is voor de schade die (verzoeker) heeft geleden lijdt als gevolg van het ongeval;

(2) (verweerders c.s.) gehouden zijn de hierdoor geleden schade aan (verzoeker) volledig te vergoeden.

De ongevalslocatie is voorzien van varkensruggen. Achter deze varkensruggen bevindt zich een relatief smalle strook asfalt met daarachter een opstaande betonnen rand (hoogteverschil +/- 50 cm). Betrokkene is van deze opstaande rand achterover gevallen.

De rechtbank is van oordeel dat de opstaande rand niet als een gebrekkige opstal i.d.z.v. art. 6:174 BW kan worden aangemerkt, althans dat de inrichting van het parkeerdek geen gevaarzettende situatie in het leven heeft geroepen die leidt tot aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW:

  • Ongeval (en hoogteverschil) an sich rechtvaardigt niet de conclusie dat er sprake is van een gebrek, dan wel onrechtmatig handelen;
  • Geen gebrekkig onderhoud en/of constructie;
  • In zijn algemeenheid mag van een voetganger verwacht worden dat hij rekening houdt met afscheidingen, begrenzingen, varkensruggen, opstaande randen, enz. Dit geldt ook voor bezoekers die niet bekend zijn met de situatie
  • Van (verweerders 1) mag worden verwacht dat zij rekening houdt met het feit dat niet steeds de nodige voorzichtigheid en oplettendheid wordt betracht. Echter, dit neemt niet weg dat tenminste enige voorzichtigheid en oplettendheid in acht genomen dient te worden, zeker wanneer zij achteruit lopen (bijv. vooraf tenminste kijken of dat kan).
  • Voldoende veiligheidsmaatregelen, hoogteverschillen waren kenbaar, verlichting, onderscheidende stukken, enz.

De inrichting bestaat al geruime tijd; geen andere ongevallen; kans op een ongeval is aldus gering.

(3) de kosten van deze procedure conform opgave te begroten en (verweerders c.s.) te veroordelen over te gaan tot betaling van de kosten. (Verzoeker) begroot zijn advocaatkosten incl. BTW op € 7.936,39: 33,48 uur x een uurtarief van € 190,00 / € 200,00, te vermeerderen met het betaalde griffierecht van € 297,00.

Aantal uur is verdedigbaar. Datzelfde geldt voor het gehanteerde uurtarief, aldus de rechtbank. Begroting volgens opgave.

Geen kostenveroordeling, nu aansprakelijkheid niet is komen vast te staan.

Zeer duidelijke uitspraak van de rechtbank; de valpartij met daarbij genomen het hoogteverschil rechtvaardigt – vanzelfsprekend – nog niet dat er sprake is van een gebrekkige opstal (van de opstaande rand, onderdeel van het parkeerdek). Daarvoor moet er – toch echt – meer aan de hand zijn (betreffende de opstaande rand). met betrekking tot hetg uurtarief: het gaat kennelijk om een advocaat stagiaire, die dan best veel uren rekent. We kunnen wel raden waarom een advocaat uit Etten Leur zich bezig houdt met een zaak die zich afspeelt in Groningen, maar het lijtk er toch op dat er in de buurt van Groningen ook wel geschikte advocaten gevonden kunnen worden. Dat scheelt een hoop (reis)tijd…