Verkeersongeval na veel te hard rijden binnen de bebouwde kom: 75% eigen schuld, geen ruimte voor billijkheidscorrectie

Rechtbank Noord-Nederland, 30 november 2018

Verkeersongeval nadat (verzoeker), die binnen de bebouwde kom veel te hard reed, aan het inhalen was en het door (verweerder 1) bestuurde voertuig – de WA-verzekerde van Allianz – linksaf sloeg, op het moment dat deze door (verzoeker) werd ingehaald.

De rechtbank komt tot het oordeel dat (verweerders c.s.) aansprakelijk zijn, maar dat er – gezien de gedragingen van (verzoeker) – een fors percentage eigen schuld aangenomen moet worden. Sterker nog, er is – gezien de gedragingen van (verzoeker) – ook geen ruimte voor de billijkheidscorrectie.

Verzoek Rechtbank
Namens (verzoeker) is verzocht dat de rechtbank:

(1) Voor recht verklaart dat (verweerders c.s.) hoofdelijk, volledig aansprakelijk zijn, dan wel het percentage aansprakelijkheid vaststelt voor de door (verzoeker) geleden en nog in de toekomst te lijden schade;

Aansprakelijkheid

(verweerder 1) heeft de auto van (verzoeker) onvoldoende in de gaten heeft gehouden. Daar was wel alle aanleiding toe, omdat (verweerder 1) zelf alvorens af te slaan vaart moet hebben verminderd terwijl een achterliggende auto normaliter in het zelfde tempo doorrijdt waardoor de afstand tussen beide auto’s dan wordt verkleind. (Verweerder 1) had hoe dan ook moeten zien dat (verzoeker) inmiddels vlak achter hem aan de linkerkant reed.

Aldus sprake van handelen in strijd met artikel 18, lid 1 RVV door (verweerder 1), wat betekent dat (verweerders c.s.) aansprakelijk zijn voor de onderhavige schade.

Eigen schuld

Het weggedrag van (verzoeker) heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeluk en de zeer ernstige gevolgen ervan. Immers;

– (Verzoeker) moet op zijn minst 70 km/h per uur gereden hebben, waar 50 km/h per uur is toegestaan;

– De snelheidsovertreding vond plaats binnen de bebouwde kom;

– (Verzoeker) naderde een zijweg / uitrit;

– De auto van (verweerder 1) – die voor hem reed – moet (veel) langzamer gereden hebben: (Verweerder 1) moest bij het afslaan enkele drempels over.

Het percentage eigen schuld wordt vastgesteld op 75%.

Billijkheidscorrectie

Ondanks de ernst van het letsel is er in deze kwestie geen ruimte voor de billijkheidscorrectie. Immers, het ernstige letsel is nu juist het gevolg van het veel te hard rijden door (verzoeker). Wanneer de forse overschrijding van de snelheidslimiet niet had plaats gevonden, zou het letsel hoogstwaarschijnlijk veel minder zijn geweest omdat (verzoeker) bij de maximum snelheid eerder tot stilstand had kunnen komen en de boom niet zou hebben bereikt.

(2) (Verweerders c.s.) hoofdelijk te veroordelen tot betaling van € 50.000,00 ten titel van voorschot in verband met smartengeld; Er is sprake van aansprakelijkheid aan de zijde van (verweerders c.s.). Om die reden is een veroordeling van betaling van een voorschot in beginsel gerechtvaardigd. Discussie over de hoogte is nog onvoldoende gevoerd. De rechtbank acht – mede gezien het percentage aansprakelijkheid en door (verzoeker) aangehaalde jurisprudentie – een voorschot van € 25.000,– op zijn plaats, welk bedrag ook wordt toegewezen.
(3) De kosten van de procedure en het verrichte voorwerk vaststelt op € 14.598,68 en (verweerders c.s.) hoofdelijk te veroordelen tot betaling ervan. (Verweerders c.s.) hebben niet betwist dat de onderhavige kosten tot op heden voor vergoeding in aanmerking komen. Datzelfde geldt voor de gestelde BGK. De rechtbank wijst het verzoek – nu het niet weersproken is – volledig toe.

In de jurisprudentie wordt de billijkheidscorrectie – zeker indien er sprake is van ernstig letsel en de andere partij tegen aansprakelijkheid verzekerd is – vrijwel altijd in het voordeel van eiser uitgelegd. In deze kwestie – omwille van de bijzonder omstandigheden van het geval – juist niet.

Voor wat betreft de kosten van de procedure – en het verrichte voorwerk – wijst de rechtbank het volledige verzoek toe, door verweerder is kennelijk geen toepassing van de aansprakelijkheidsverdeling op die kosten gevraagd.