Verplicht om medewerking te verlenen aan deskundigenbericht. Verzoek valt onder bereik deelgeschil.

Rechtbank Arnhem 22 november 2013
[minderjarige] is op 18 september 1999 als voetganger aangereden door een bromfietser. Reaal heeft erkend aansprakelijk te zijn voor de door dit ongeval veroorzaakte schade. De medisch adviseur van verzoekers heeft, in samenspraak met Reaal, kinderneuroloog dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen verzocht bij een eventueel neuropsychologisch onderzoek de heer Verdonck te benaderen. De kinderneuroloog wenst niet neuropsycholoog de heer Verdonck te benaderen maar Professor dr. A.P. Aldenkamp. Tot een deskundigenonderzoek is het echter niet gekomen. Verzoekers zijn akkoord met de neuropsycholoog die Overweg-Plandsoen voorstelt. Reaal houdt vast aan de heer Verdonck.
Verzoek Rechtbank
Het verzoek strekt ertoe dat de rechtbank op de voet van artikel 1019w Rv Reaal zal veroordelen medewerking te verlenen aan een medische expertise door de deskundige mevrouw Overweg-Plandsoen inclusief de door haar te bepalen hulponderzoeken, zoals neuropsychologisch onderzoek bijvoorbeeld door prof. Aldenkamp  Bij de beoordeling van de vraag of het verzoek toewijsbaar is, geldt het volgende. In beginsel zal dit worden beoordeeld op dezelfde wijze als wanneer het verzoek was voorgelegd in de vorm van een verzoek tot het bevelen van een voorlopig deskundigenbericht. Reaal heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat haar bezwaren zijn tegen een eventueel neuropsychologisch onderzoek door Aldenkamp. Uit de correspondentie die in het geding is gebracht en hierboven gedeeltelijk is geciteerd, blijkt dat Reaal heeft verwezen naar de afspraak tussen partijen dat zo nodig neuropsycholoog Verdonck moet worden ingeschakeld. Een inhoudelijk bezwaar tegen Aldenkamp heeft zij in die correspondentie echter niet gegeven. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Reaal in dit verband desgevraagd aangegeven dat Reaal van Aldenkamp niet weet of hij het onderzoek breed en grondig doet en dat Aldenkamp bij Reaal minder goed bekend staat. Deze bezwaren zijn slechts desgevraagd opgeworpen, terwijl Reaal het bij deze globale opmerking heeft gehouden. De rechtbank vindt deze bezwaren weinig concreet. In aanmerking genomen dat de partijen overeenstemming hebben over Overweg-Plandsoen, dat zijdens verzoeker onbetwist ter zitting is aangevoerd dat Overweg-Plandsoen dé kinderneuroloog is die voor dit soort zaken in aanmerking komt, dat Overweg-Plandsoen uitsluitend wenst samen te werken met een neuropsycholoog die zij kent en waarmee de samenwerking soepel verloopt, terwijl Reaal slechts weinig concrete bezwaren tegen Aldenkamp heeft aangevoerd, anders dan dat zij Verdonck prefereert, is de rechtbank van oordeel dat Reaal gehouden is haar medewerking te verlenen aan de expertise door Overweg-Plandsoen, met indien nodig een neuropsychologisch onderzoek door Aldenkamp.Zij zal daartoe worden veroordeeld.
met begroting en veroordeling van Reaal in de kosten van de deelgeschilprocedure. Voor zover verzoekers de kosten van alle werkzaamheden die hun advocaat sinds 10 juni 2010, althans sinds 9 november 2010 in dit dossier heeft verricht wensen te rekenen tot kosten bij de behandeling van het verzoek kunnen zij daarin niet worden gevolgd. Volgens de door verzoekers overgelegde urenstaat was al in 2010 weliswaar een eerste concept van het verzoekschrift gereed, maar zonder toelichting, die ontbreekt valt niet in te zien dat alle opgevoerde telefoontjes, brieven, e-mails en besprekingen op de behandeling van het verzoekschrift als zodanig betrekking hebben gehad. Gegeven de relatief beperkte strekking van het verzoekschrift acht de rechtbank voor het voorbereiden en het opstellen daarvan 11 uur redelijk. Voor het voorbereiden van de zitting, inclusief het bestuderen van het verweerschrift, het opstellen van pleitnotities en een voorbespreking komt een tijdsbesteding van 3,5 uur redelijk voor. Voor de zitting zelf, die 1 uur en een kwartier heeft geduurd, en het nabespreken zal de rechtbank 2,5 uur rekenen inclusief reistijd.Verzoekers wensen begroting op de voet van het door hun advocaat gehanteerde uurtarief van € 401,63 (€ 225,00 inclusief 5% kantoorkosten x 1,5 specialisatiefactor + 19% btw). Reaal acht dit uurtarief onredelijk hoog en werpt op dat een uurtarief van € 200,00 exclusief btw volstaat. In deze zaak komt de rechtbank een uurtarief van € 225,00 exclusief 5% kantoorkosten en exclusief 19% btw passend voor. Tezamen met het door verzoekers betaalde griffierecht van € 267,00 komen de kosten aan de zijde van verzoekers bij de behandeling van het verzoek dan uit op een bedrag van € 5.327,48. Nu vast staat dat Reaal aansprakelijk is zal zij zoals verzocht worden veroordeeld tot betaling van de aldus begrote kosten.

Het gaat hier om de aanstelling van de ene of andere deskundige. Verzoekers kunnen op grond van artikel 202 RV verzoeken om een voorlopige deskundigenbericht. In het algemeen bepalen rechtbanken dan dat die -specifieke- procedure gehanteerd dient te worden. De rechtbank beslist hier dat een tussen partijen gemaakte afspraak terzijde geschoven dient te worden. Pacta sunt servanda op een zijspoortje…