Verzekeraar behoeft niet verder mee te werken aan deskundigenonderzoek. Onderhandelingen begrijpelijk afgebroken.

Beschikking RBMNE 20-10-21B
Verzekeraar breekt onderhandelingen af na eerdere deelgeschillen, discussie over (aanvankelijk achtergehouden)  medische informatie, vraagstelling aan deskundige en voortdurende onduidelijkheid over gestelde schade.

Het afbreken van de onderhandelingen is onder die omstandigheden gerechtvaardigd. Matiging kosten die wel worden begroot maar niet worden toegewezen.

Verzoek Rechtbank
ASR te bevelen dat partijen zich gezamenlijk tot de neuroloog prof. dr. Kapelle wenden met het verzoek om een nadere verduidelijking te geven, waarbij partijen in ieder geval een nadere verduidelijking vragen op vragen op het antwoord 2c in het licht van de beschouwing, zoals partijen gezamenlijk bij de rechtbank zijn overeengekomen Gelet op het langlopende schaderegelingstraject met eerdere deelgeschilprocedures, de daarover beschikbare stukken en de nadere medische informatie kan van ASR bij deze stand van zaken niet kan worden verwacht dat zij de onderhandelingen met [verzoekster] voortzet.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft ASR al met al in redelijkheid kunnen besluiten om de zaak eenzijdig te
sluiten. Het is onvoldoende gebleken dat de verzochte beslissing kan bijdragen aan de totstandkoming van een
vaststellingsovereenkomst. Het ligt inmiddels meer de hand dat wordt gekozen voor een bodemprocedure, waarin de gehele vordering ter beoordeling aan de rechter kan worden voorgelegd.

de kosten van behandeling van het onderhavig verzoek op voet van artikel 1019aa Rv te begroten en ASR te
veroordelen die aan [verzoekster] te voldoen, te vermeerderen met het door [verzoekster] betaalde griffierecht.in totaal € 11.116,94(34,67 uur x tarief 250,00 exclusief
6% kantoorkosten en 21% btw),
De rechtbank zal de redelijke kosten voor het opstellen van het verzoekschrift en de verdere behandeling van de zaak begroten op 25 uren x € 225,00 exclusief btw dus op € 5.625,00 exclusief btw. Deze kosten zullen worden vermeerderd met het door [verzoekster] betaalde
griffierecht van € 309,00.

Langlopende zaak waarin verzoekster informatie niet en vervolgens in snippers verstrekt. Geringe geweldsinwerking. Pre-existentie…